Terug naar Actueel

Deel deze pagina:

#Draaiboek voorbereiding opleving COVID-19

Nieuws

Uiterlijk 1 oktober 2022 moet iedere school een draaiboek hebben voorgelegd aan de medezeggenschapsraad, met daarin de te nemen maatregelen bij een opleving van COVID-19. Dit staat in de sectorplannen COVID-19 die maandag 4 juli zijn gepubliceerd, samen met een leidraad en een pakket aan maatregelen.

covid virus

#Sectorplannen COVID-19

Dit staat in de sectorplannen COVID-19 die maandag 4 juli zijn gepubliceerd, samen met een leidraad en een pakket aan maatregelen.

Scholen: vertaalslag maken van leidraad en maatregelen naar eigen draaiboek

Het kabinet vraagt scholen/ schoolbesturen een vertaalslag van deze leidraad te maken tot een draaiboek per scenario voor hun eigen context en locatie(s). Daarbij trekt u -waar nodig en relevant- voor overleg en planning samen op met de kinderopvang of vervolgonderwijs.

Het draaiboek werkt u uit en stemt u af met de medezeggenschapsraad en andere interne en externe stakeholders. Ook maakt u zelf (aanvullende) afspraken met andere partijen in de regio zoals de plaatselijke GGD, gemeente(n), waar landelijke afspraken niet voldoende houvast bieden. Het is belangrijk dat scholen bij een virusopleving en opschaling naar een ‘zwaarder’ scenario goed voorbereid zijn en snel kunnen handelen. 

Tip: houd bij het opstellen van het draaiboek rekening met de uitkomsten uit de RI&E en het plan van aanpak. De voor uw school specifieke situatie (bijvoorbeeld de huisvesting of de kenmerken van uw personeelsbestand) is van invloed op de inhoud van uw draaiboek.

Langetermijnstrategie COVID-19

Om voorspelbaarheid te creëren voor alle betrokkenen in het onderwijs (leerlingen, onderwijs gevend en onderwijsondersteunend personeel en ouders/verzorgers) en om schoolsluiting te voorkomen, is door de overheid binnen de “langetermijnstrategie COVID-19” een leidraad en een pakket aan maatregelen voor de sector opgesteld. 

Uitgangspunten in de strategie zijn een open samenleving en goed voorbereid zijn op verschillende scenario’s. Een belangrijke verandering ten opzichte van de afgelopen jaren is dat dit kabinet een scholensluiting te allen tijde wil voorkomen. Van (gedeeltelijke) sluiting zal slechts sprake zijn als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij leerlingen en medewerkers direct gevaar lopen.

4 scenario’s

Het kabinet werkt met vier scenario’s op basis van advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor de aanpak voor de lange termijn, waarin mogelijke ontwikkelingen van het virus worden geschetst. Bij elk scenario wordt in deze leidraad een maatregelenpakket beschreven. 

  • Donkergroen: verkoudheid - geen noodzaak om specifiek voor het onderwijs maatregelen te nemen. 
  • Groen: griep+ - van scholen wordt verwacht dat ze extra aandacht hebben voor personen met een kwetsbare gezondheid. Eventueel: aanvullende voorzorgsmaatregelen doorvoeren. 
  • Oranje: continue strijd - ingrijpende voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen door kabinet en door scholen. 
  • Rood: worst case - beperking van het aantal personen dat tegelijkertijd in de school aanwezig is. De scholen blijven in dit scenario open voor de helft van de leerlingen.
Tags:Arbo