Terug naar Actueel

#Wetsvoorstel over toekomst van Vf en Pf

Nieuws

In december is het Wetsvoorstel beëindiging verplichte aansluiting bij Vervangingsfonds (Vf) en hervorming Participatiefonds (Pf) aangenomen in de ministerraad. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies voor aan de Raad van State. Daarmee is een volgende mijlpaal bereikt in de plannen voor de toekomst van de fondsen.

klimrek

#Declareren vervangingskosten bij Vf

Met het wetsvoorstel wordt voorgesorteerd op de beëindiging van de wettelijke vereveningstaak van het Vervangingsfonds. Het moment van beëindiging is afhankelijk van de gezamenlijke constatering van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de sociale partners dat de hele sector Primair Onderwijs klaar is om zelf de verantwoording te dragen voor alle vervangingskosten en niet meer verplicht is aangesloten bij Vf. 

#Modernisering van het Participatiefonds

Voor het Participatiefonds legt het wetsvoorstel de basis voor een flinke vereenvoudiging en modernisering van de werkwijze van het fonds. Het aantal verschillende vergoedingsgronden wordt flink teruggebracht en er wordt meer verwacht van schoolbesturen om instroom in werkloosheid te voorkomen en uitstroom te bevorderen. Schoolbesturen zijn immers samen verantwoordelijk voor het beheersen van de werkloosheidskosten, die uit de premie via het Pf betaald worden.

Zo wordt de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten standaard 50 procent en kan een bestuur een verzoek doen om dit te verlagen naar 10 procent. Goedkeuring van het verzoek hangt o.a. af van de inspanningen van het schoolbestuur om de werknemer te begeleiden naar ander werk. De inzet is de modernisering per 1 januari 2021 in te voeren.  

Vanuit de re-integratietaak helpt het Pf mensen uit het PO met een WW-uitkering zo snel mogelijk terug naar arbeidsmarkt. We zijn vorig jaar al gestart met actiever begeleiden van uitkeringsgerechtigden bij het vinden van een nieuwe baan, bij voorkeur in het onderwijs. Het wetsvoorstel geeft het Pf ook de nieuwe wettelijk taak om schoolbesturen te helpen bij het voorkomen van werkloosheid. Daarvoor ontwikkelt het Pf op dit moment een nieuw dienstverleningspakket. We verwachten dit vanaf begin 2021 aan te kunnen bieden aan schoolbesturen die daar interesse in hebben.

#Planning

Naar verwachting wordt het wetsvoorstel na ontvangst van het advies van de Raad van State in het voorjaar van 2020 ingediend bij de Tweede Kamer.  Lees hier het bericht op de site van OCW.