#Regeling Vrijstelling Instroomtoets bij aannemen uitkeringsgerechtigde vóór 1-8-2022

Met de Regeling Vrijstelling Instroomtoets wil het Participatiefonds een eventueel financieel risico wegnemen bij het aannemen van uitkeringsgerechtigd personeel uit het primair onderwijs. De uitkeringskosten na ontslag kunnen namelijk volledig ten laste van de laatste werkgever komen, als de instroomtoets op het vergoedingsverzoek negatief beoordeeld wordt. Het Participatiefonds neemt dit risico over.

#De voorwaarden

  1. De uitkeringsgerechtigde moet minimaal meer dan acht weken een werkloosheidsuitkering hebben gehad.
  2. De uitkeringsgerechtigde mag niet direct voorafgaand aan de werkloosheidsuitkering gewerkt hebben voor het schoolbestuur (of diens rechtsvoorganger) dat beroep doet op de vrijstellingsregeling.
  3. De werknemer moet minimaal zes maanden en maximaal twaalf maanden in dienst zijn geweest bij het schoolbestuur dat een beroep doet op de vrijstellingsregeling.

#Hoe werkt het in geval van laatste contractdag t/m 31-7-2022?

Wanneer het dienstverband van de inmiddels ex-uitkeringsgerechtigde binnen de periode van de regeling (voorwaarde 3) toch onverhoopt moet worden beëindigd, dan kan het schoolbestuur aangeven dat het om een vrijstellingssituatie gaat. Het schoolbestuur hoeft dan enkel nog de volgende documenten aan te leveren via het Werkgeversportaal Pf:

  • Een door de werknemer ondertekende Verklaring Uitkeringsverleden, waaruit blijkt dat uitkeringsgerechtigde niet al in dienst is geweest bij het betreffende schoolbestuur en dat hij of zij meer dan acht weken een uitkering heeft gehad. Deze kan ook vooraf bij het Participatiefonds ter controle worden aangeleverd. 
  • Een afschrift van de akte van aanstelling of benoeming waaruit datum van indiensttreding blijkt.
  • Een document met de ontslagdatum.

Download hier het formulier Verklaring Uitkeringsverleden.

Wanneer deze alle juist zijn ingevuld, verleent het Participatiefonds de vrijstelling en neemt de uitkeringskosten voor haar rekening.
Let op: verzoeken indienen in het oude Werkgeversportaal Pf is sinds 1 februari 2023 niet meer mogelijk.

#Nieuwe vrijstellingsregeling bij de Modernisering Pf: vanaf 1-8-2022

Met het invoeren van de Modernisering Pf op 1 augustus 2022, is de vrijstellingsregeling veranderd. Lees hier meer over wat dat inhoudt. 

#Vanaf wanneer?

De Regeling Vrijstelling Instroomtoets is sinds 1 januari 2019 in werking. De regeling is toegevoegd aan het Reglement van het Participatiefonds.
Ook uitkeringsgerechtigden die voor 1 januari 2019 zijn aangenomen, maar waarvan de ontslagdatum na 1 januari 2019 ligt en die aan de voorwaarden voldoen, vallen onder de regeling. 

#Waarom deze regeling?

  • De vrijstelling neemt een eventueel financieel risico voor werkgevers weg om leerkrachten in een uitkeringssituatie aan te nemen. Hiermee wil het Participatiefonds een bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort.
  • De regeling voorkomt dat er onderwijspotentieel verloren gaat en helpt werkzoekenden weer aan de slag.
  • Als er door de regeling meer uitkeringsgerechtigden aan de slag kunnen, verlagen we de uitkeringskosten voor de sector. Dat geld kunnen schoolbesturen aan besteden aan de kwaliteit van het primair onderwijs.

#Wat houdt de instroomtoets in?

Als een schoolbestuur het dienstverband van een werknemer beëindigt, moet het in principe zelf de eventuele uitkeringskosten van deze werknemer betalen. Werkgevers in het primair onderwijs zijn immers eigenrisicodragers. Het maakt dan niet uit hoe lang de werknemer in dienst is geweest, wat telt is wie de laatste werkgever is.
Voldoet het schoolbestuur echter aan de eisen die het Reglement van het Participatiefonds stelt, dan betaalt het Participatiefonds (een deel van) de uitkeringskosten. Om dit te toetsten voert het Participatiefonds de instroomtoets uit.

Print deze pagina