Terug naar de vraagstukken

#Hoe zorg ik voor goede arbeidsomstandigheden?

Om tot goede arbeidsomstandigheden te komen dient een gedegen plan van aanpak, op basis van de individuele situatie per school, gemaakt te worden. Allereerst wordt gekeken naar het geheel aan arbeidsomstandigheden in de huidige situatie, waarvoor meerdere instrumenten, diensten en producten ingezet kunnen worden. Vervolgens wordt dit verwerkt in een plan van aanpak waarbij gekeken wordt naar de mogelijke oplossingsrichtingen. Hieruit volgen besluiten over de uit te voeren oplossing.

juf met kindjes in de gymzaal

#Arbomeester en RI&E

Iedere 4 jaar dient een school een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hiermee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw organisatie terugdringen. In de RI&E omschrijft u gedetailleerd alle risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld en de maatregelen die u neemt om deze risico’s te beperken.

Via de Arbomeester kunt u een RI&E uitvoeren en is te raadplegen wat de minimale eisen per aandachtspunt zijn. Arbomeester is het branche-instrument voor het primair onderwijs. Lees meer over de Arbomeester en RI&E.

#Arbocatalogus PO

Die risico’s die uit uw RI&E naar voren komen worden direct gekoppeld aan oplossingsrichtingen uit de Arbocatalogus PO. Hierdoor krijgt u meteen praktische oplossingen aangereikt. Daarnaast leest u in de Arbocatalogus PO aan welke voorschriften van de Arbowet u moet voldoen en hoe u deze in de praktijk op uw school kunt toepassen, om een zo veilig en gezond mogelijk werkklimaat te realiseren. 

De Arbocatalogus PO is ontwikkeld door de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit het primair onderwijs en mensen uit de praktijk. Het Vervangingsfonds en TNO Innovation for life zijn betrokken bij de bouw, het beheer en onderhoud ervan. Daarnaast maakt de catalogus deel uit van de cao PO en wordt jaarlijks getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ga naar arbocataloguspo.nl

#Voorbeelden van individuele plannen

#Advies

Om tot een gedegen plan van aanpak voor goede arbeidsomstandigheden te komen kunt u advies van uw regioteam inschakelen.