Terug naar Actueel

#Onderzoek: loopbaanbeleid PO moet meer naar maatwerk

Nieuws

Samen met het Arbeidsplatform PO (AP PO) heeft Vf/Pf een verkennend onderzoek uitgevoerd naar (de mogelijkheden tot) gedifferentieerd loopbaanbeleid in het PO. Daarbij is gebruik gemaakt van de gegevens uit de Basismonitor Arbeid & Organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een van de belangrijkste conclusies is dat met betrekking tot loopbaanontwikkeling, maatwerk voor verschillende doelgroepen gewenst is.

Deel deze pagina:

Docententeam aan tafel

#Verkennend onderzoek gedifferentieerd loopbaanbeleid

Zo’n 95 procent van de werkenden in het primair onderwijs heeft in 2019 aan één of meerdere professionaliseringsactiviteiten deelgenomen. Daarentegen is slechts 44 procent van het personeel tevreden over de huidige loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Deze tevredenheid wordt vooral beïnvloed door de mate waarin men de kans krijgt om te doen waar men goed in is. Dat blijkt uit de verkenning ‘Op weg naar gedifferentieerd loopbaanbeleid’ van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds. Hierin is per doelgroep (functie, leeftijd, aanstellingsomvang en type contract) in kaart gebracht wat de belangrijkste knelpunten zijn voor duurzame ontwikkeling.

Uit de verkenning blijkt dat het loopbaanbeleid van scholen moet worden afgestemd op de specifieke en persoonlijke situatie van een medewerker. Dit vraagt om een gedifferentieerd loopbaanbeleid met maatwerk als uitgangspunt en een duidelijke visie vanuit werkgevers op duurzame inzetbaarheid. Als de ontwikkelingsmogelijkheden beter aansluiten bij de medewerker, dan worden werkplezier en behoud van personeel bevorderd. Bovendien kan zo verzuim worden voorkomen. Hoe geef je hier als school(bestuur) in de dagelijkse praktijk vorm aan?

#Onderwijspersoneel wil zich ontwikkelen

Ruim acht van de tien medewerkers geven aan dat ze zich continu willen blijven ontwikkelen in het werk, zo blijkt uit de verkenning. Ook is men overwegend positief over de eigen expertise en vakmanschap. Leraren die hun eigen beroepsexpertise hoog inschatten, zijn over het algemeen minder tevreden over hun ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kan betekenen dat zij op een gegeven moment het plafond hebben bereikt.

#Ondersteunend personeel dreigt achter te lopen

Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) neemt maar in beperkte mate deel aan ontwikkelingsactiviteiten. Op dit moment dreigt het OOP achter te lopen op het andere personeel in de sector. Ook neemt het OOP weinig deel aan formele gesprekken en professionele activiteiten. Dit gaat niet onopgemerkt voorbij: het OOP is van alle personeel het meest kritisch over de ondersteuning van hun leidinggevende wat betreft hun ontwikkeling.

#Jongeren doen meer aan scholing dan ouderen

Opvallend is dat er duidelijke verschillen te zien zijn bij de onderscheiden groepen medewerkers. Zo nemen jongeren vaker deel aan scholingsactiviteiten dan oudere werknemers. Daarnaast hebben jongeren vaker formele gesprekken waarbij hun ontwikkelmogelijkheden besproken worden. Ondersteunend personeel en mensen met een deeltijdbaan nemen gemiddeld minder vaak deel aan scholing. De ene doelgroep is dus aanzienlijk meer bezig met hun loopbaan dan de andere. Gedifferentieerd loopbaanbeleid zorgt ervoor dat de ontwikkeling van medewerkers beter aansluit op hun eigen talenten, voorkeuren en ambities.

#Tips uit de verkenning voor leidinggevenden en schoolleiders

Leidinggevenden hebben een sleutelrol als het gaat om het inzetbaar houden van personeel. Zo kunnen zij medewerkers stimuleren en faciliteren in hun persoonlijke ontwikkeling. Uit de verkenning blijkt dat hier nog ruimte is voor verbetering. Ga minstens een keer per jaar formeel het gesprek aan met medewerkers over duurzame ontwikkeling, en bespreek de ontwikkelingsmogelijkheden. Maak hierbij concrete afspraken met elkaar. Bespreek met het team hoe ieders talenten beter benut kunnen worden.

#Meer weten?

Bekijk in één opslag de belangrijkste resultaten van het onderzoek in de factsheet.

Meer lezen over de stand van zaken en aanbevelingen als het gaat om de ontwikkeling van medewerkers in het primair onderwijs?

Lees de verkenning ‘Op weg naar gedifferentieerd loopbaanbeleid’.

Print deze pagina