#Onze organisatie

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs het Vervangingsfonds (1992) en het Participatiefonds (1995) opgericht. Onze taken zijn bij wet vastgelegd en onze reglementen zijn algemeen bindende voorschriften (AVV). Doordat de Algemene wet bestuursrecht van kracht is, kunt u als schoolbestuur bezwaar maken tegen een besluit van een van de fondsen.

#Ons streven

Onze fondsen hebben een gezamenlijk bestuur met 8 bestuursleden waarin werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair onderwijs gelijk verdeeld zijn. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en krijgt ondersteuning van een bestuursbureau. Naast beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van vastgesteld beleid geeft het bestuursbureau ook sturing aan onze uitvoeringsorganisaties. Zij zorgen voor de behandeling van uw vergoedingsverzoeken en verwerken de declaraties. En bent u het niet eens met een besluit over een vergoedingsverzoek, dan kunt u bij onze bezwaarschriftencommissie hiertegen bezwaar aantekenen. Wij streven ernaar om het aantal vergoedingsverzoeken voor zowel de vervangings- als de werkloosheidskosten zo laag mogelijk te houden. Dit doen wij door met de expertise en jarenlange ervaring van onze regioteams en casemanagement voor schoolbesturen klaar te staan. Om mee te helpen uw organisatie gezond te maken en te houden en om daarnaast te bemiddelen bij het invullen van vacatures.

Visual organisatie

#Integriteit

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat onze medewerkers, commissieleden en bestuurders integer zijn. Omdat de fondsen worden gezien als privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen en daarmee rechtstreeks onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vallen hebben wij ons te houden aan bepaalde regels en gedragscodes.

#Heeft u een suggestie, klacht of compliment die u met ons wilt delen?

Wij doen ons uiterste best om u op een professionele, vriendelijke en integere wijze van dienst te zijn. Suggesties, klachten en complimenten zien wij als waardevolle informatie om onze dienstverlening te verbeteren. Wij stellen het op prijs als u deze onder onze aandacht wilt brengen.

U kunt uw suggestie, klacht of compliment op drie verschillende manieren aan ons doorgeven.

  • Telefonisch: u kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 010 - 217 76 40.
  • Schriftelijk: dien uw suggestie, klacht of compliment met uw contactgegevens in bij Bestuursbureau VfPf, Boompjes 40, 3011XB in Rotterdam.
  • Per e-mail: via secretariaat@vfpf.nl.

In de Klachtenregeling staat beschreven hoe we met uw klachten omgaan. De Klachtenregeling vindt u op onze downloadpagina.  

#Waar meld ik een mogelijke misstand?

Wanneer u vermoedt dat een schoolbestuur opzettelijk handelt of nalatig is waardoor het Vervangingsfonds of Participatiefonds benadeeld wordt, kunt u dit als misstand bij ons melden. Het Vervangingsfonds of Participatiefonds wordt dan door de door u gedane melding in de gelegenheid gesteld om te beoordelen of een declaratie of vergoedingsverzoek op juiste gronden is ingediend. In de regeling melding misstanden leest u hier meer over en staat beschreven hoe u een vermoedelijke misstand kunt melden.

Het Participatiefonds is geen partij bij een ontslagprocedure. Dit betekent dan ook dat de regeling niet bedoeld is om een oordeel te krijgen over een eventueel arbeidsconflict.

De Regeling melding misstanden vindt u op onze downloadpagina.

#Jaarverslagen

Ieder jaar brengen de fondsen een afzonderlijk jaarverslag uit. In het jaarverslag van het Vervangingsfonds staan de belangrijkste activiteiten die we hebben uitgevoerd, zoals onze wettelijke kerntaken, het financieren en verevenen van de vervangingskosten, de invulling van onze bedrijfsgezondheidszorg en geven wij een overzicht van onze projecten en subsidies. Ook vermelden we het aantal ingediende bezwaarschriften, de voornaamste financiële kengetallen. Uiteraard ontbreekt de jaarrekening niet.

Het jaarverslag van het Participatiefonds heeft een soortgelijke inhoud, maar stelt in de verslaggeving de financiering van de werkloosheidskosten en het re-integratiebeleid centraal.