#Onze organisatie

Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Daarom kunnen we onze dienstverlening zonder winstoogmerk en zonder extra kosten voor schoolbesturen aanbieden. Onze taken zijn bij wet vastgelegd. Onze reglementen zijn algemeen bindende voorschriften (AVV) waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Deel deze pagina:

#Onze geschiedenis

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) samen met de sociale partners in het primair onderwijs het Vervangingsfonds (1992) en het Participatiefonds (1995) opgericht. Het uitgangspunt was de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. En de kosten voor vervanging en werkloosheid te ondervangen. In de loop van de jaren is de focus van de fondsen verschoven: het is ons doel om de kosten voor vervanging en werkloosheid zo laag mogelijk te houden of zelfs te voorkomen. Hier werken we als de collectieve fondsen Vervangingsfonds/ Participatiefonds (VfPf) gezamenlijk met de sector hard aan. 
Benieuwd naar waar wij voor staan

#Wat we doen

We adviseren bij beleidskeuzes of een strategische personeelsplanning en richten verandertrajecten in. We bieden ook trainingen en coaching aan schoolteams om werkplezier en vitaliteit te bevorderen. Onze mentoren ondersteunen beginnende leerkrachten bij hun start voor de klas. We helpen bij het invullen van vacatures en adviseren over van-werk-naar-werk trajecten. Loopt het toch spaak? Dan vergoeden we een deel van de financiële gevolgen van werkloosheid en vervanging bij verzuim. We begeleiden mensen met een uitkering bij hun re-integratie naar een nieuwe passende baan. Lees hier meer over onze dienstverlening

Robin van Wijck. Wat het werk als adviseur voor mij persoonlijk interessant maakt? Dat ik de kans heb om iedere dag een bijdrage te mogen leveren aan een mooier en beter primair onderwijs in Nederland. Er gebeurt al heel veel moois op de scholen, maar toch merk ik ook dat we directeuren of besturen echt nog verder kunnen helpen met hun uitdagingen.

#Aansluiting bij de fondsen

Bij de oprichting van de fondsen begin jaren '90 werd bepaald dat alle schoolbesturen verplicht via de fondsen verzekerd moesten zijn. Door de vervangings- en werkloosheidskosten als collectief te dragen, werden risico’s op deze manier over de gehele sector verspreid.
Inmiddels is de volledige aansluiting bij het Vervangingsfonds losgelaten. Er zijn nu drie manieren waarop schoolbesturen hun vervangingskosten kunnen dekken: volledige aansluiting bij het Vervangingsfonds / Eigen risicodrager / Eigen risicodrager met een financiele variant. Lees hier alles over hoeveel premie u betaalt, wat u daarvoor terugkrijgt en de verschillende financiele varianten.

#Onze mensen

collage bestuursvoorzitter, directeur en managers VfPf

#Integriteit

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat onze medewerkers, commissieleden en bestuurders integer zijn. De fondsen vallen als privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen rechtstreeks onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarom gelden ook voor alle medewerkers van VfPf bepaalde regels en gedragscodes.

#Jaarverslagen

Ieder jaar brengen wij per fonds een afzonderlijk jaarverslag uit. In het jaarverslag van het Vervangingsfonds staan de belangrijkste activiteiten die we hebben uitgevoerd, zoals onze wettelijke kerntaken, het financieren en verevenen van de vervangingskosten, de invulling van onze bedrijfsgezondheidszorg en geven wij een overzicht van onze projecten en subsidies. Het jaarverslag van het Participatiefonds heeft een soortgelijke inhoud, maar stelt in de verslaggeving de financiering van de werkloosheidskosten en het re-integratiebeleid centraal.

#KvK-nummer, BTW en inkoopvoorwaarden

  • KvK-nummer Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs:  41134697
  • KvK-nummer Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs:  41157213

Zowel Vervangingsfonds als Participatiefonds zijn eindgebruiker voor de BTW en hebben daarom geen BTW-nummer.

Hier vindt u onze algemene inkoopvoorwaarden.

#ISO 27001 certificering

VfPf verwerkt veel data, in het bijzonder persoonsgegevens. We vinden dan ook een veilige en zorgvuldige omgang met die gegevens heel belangrijk. Daarom zijn we trots dat sinds 29 oktober 2022 ons informatiemanagementsysteem ISO27001 gecertificeerd is. ISO27001 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging.

ISO 27001-2017 logo

#Klachten, suggesties en klokkenluidersregeling

Print deze pagina