#Onze organisatie

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs het Vervangingsfonds (1992) en het Participatiefonds (1995) opgericht. Onze taken zijn bij wet vastgelegd en onze reglementen zijn algemeen bindende voorschriften (AVV). Doordat de Algemene wet bestuursrecht van kracht is, kunt u als schoolbestuur bezwaar maken tegen een besluit van een van de fondsen.

#Ons streven

Onze fondsen hebben een gezamenlijk bestuur met 8 bestuursleden waarin werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair onderwijs gelijk verdeeld zijn. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en krijgt ondersteuning van een bestuursbureau. Naast beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van vastgesteld beleid geeft het bestuursbureau ook sturing aan onze uitvoeringsorganisaties. Zij zorgen voor de behandeling van uw vergoedingsverzoeken en verwerken de declaraties. En bent u het niet eens met een besluit over een vergoedingsverzoek, dan kunt u bij onze bezwaarschriftencommissie hiertegen bezwaar aantekenen. Wij streven ernaar om het aantal vergoedingsverzoeken voor zowel de vervangings- als de werkloosheidskosten zo laag mogelijk te houden. Dit doen wij door met de expertise en jarenlange ervaring van onze regioteams en casemanagement voor schoolbesturen klaar te staan. Om mee te helpen uw organisatie gezond te maken en te houden en om daarnaast te bemiddelen bij het invullen van vacatures.

Visual organisatie

#Jaarverslagen

Ieder jaar brengen de fondsen een afzonderlijk jaarverslag uit. In het jaarverslag van het Vervangingsfonds staan de belangrijkste activiteiten die we hebben uitgevoerd, zoals onze wettelijke kerntaken, het financieren en verevenen van de vervangingskosten, de invulling van onze bedrijfsgezondheidszorg en geven wij een overzicht van onze projecten en subsidies. Ook vermelden we het aantal ingediende bezwaarschriften, de voornaamste financiële kengetallen. Uiteraard ontbreekt de jaarrekening niet.

Het jaarverslag van het Participatiefonds heeft een soortgelijke inhoud, maar stelt in de verslaggeving de financiering van de werkloosheidskosten en het re-integratiebeleid centraal.