Terug naar Actueel

#Premievrijstelling Participatiefonds in 2021

Nieuws

In de bestuursvergadering van oktober 2021 heeft het bestuur van het Participatiefonds het besluit genomen om over de maanden november en december 2021 geen premie te heffen.

Deel deze pagina:

Speelnet op het schoolplein

#Prognose voor kostendekkende premie

Bij het opstellen van de begroting over 2021, dit gebeurt in augustus 2020, maakt het Participatiefonds aan de hand van diverse trendanalyses een inschatting van de instroom van onderwijspersoneel uit het PO in de WW en de doorstroom naar de bovenwettelijke uitkeringen. We schatten dus in hoeveel personen in dat jaar een uitkering gaan ontvangen. Dit leidt tot een prognose van de toekomstige uitkeringslasten. Op basis van deze prognose bepalen we het premiepercentage dat noodzakelijk is om de lasten te kunnen dekken.

#Overschot blijft binnen het PO

In onze trendanalyses was te weinig rekening gehouden met uitkeringen die eindigden en pensioengerechtigde leeftijden. Deze gegevens waren in de eerdere modellen namelijk niet zichtbaar. Dit leidde in 2021 tot een onverwachte trendbreuk ten opzichte van 2020. In dat jaar was immers nog sprake van een stijging van het aantal bovenwettelijke uitkeringen en een lichte daling van de instroom in de WW. Nu blijkt dat er een sterke daling plaatsvindt in de bovenwettelijke uitkeringen. Deze daling leidt tot een ongewenst vermogensoverschot binnen het Participatiefonds.

Een dergelijk overschot brengt het risico met zich mee dat een nieuw kabinet het vermogen van het Participatiefonds kan afromen. Mede daarom heeft het bestuur besloten geen premie te heffen over november en december 2021. Hiermee blijft dit geld behouden voor de sector.
 

Print deze pagina