#Auditcommissie

Het bestuur van de fondsen wordt bijgestaan door een auditcommissie. De auditcommissie van de fondsen bestaat uit vier externe en onafhankelijke leden en houdt toezicht op de organisatie en informeert het bestuur en de directie op diverse onderwerpen, zoals risicomanagement, financiën, IT-beheersing en uitvoerbaarheid van reglementen.

#Eigen expertisegebied

Adviezen van de auditcommissie aan het bestuur zijn niet vrijblijvend. Indien het bestuur besluit af te wijken van een door de auditcommissie gegeven advies, dient het bestuur te motiveren waarom ervoor gekozen wordt om van het advies af te wijken. 

De auditcommissieleden hebben elk hun eigen expertisegebied en worden door een extern bureau geworven en ter benoeming voorgedragen aan het bestuur. De auditcommissie komt zeven keer per kalenderjaar bijeen. 
 

#Auditcommissieleden

#Auditcommissie vergaderingen

De auditcommissie van de fondsen vergadert zes tot acht keer per kalenderjaar.

  • Donderdag 26 januari
  • Maandag 13 maart
  • Donderdag 6 april
  • Donderdag 8 juni
  • Donderdag 7 september
  • Donderdag 28 september
  • Donderdag 16 november

#Reglement

De auditcommissie kent haar eigen reglement per fonds. Deze vindt u hier  terug.

 

#Vacatieregeling

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens functionarissen publieke en semipublieke (Wnt) ingegaan. Gezien de werkzaamheden van het Vervangingsfonds/Participatiefonds is deze wet van toepassing. In de Regeling vacatiegelden is de bezoldiging van de auditcommissieleden vastgelegd. Deze vindt u op onze downloadpagina

 

Print deze pagina