#Bestuur

Het bestuur van de fondsen bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en acht bestuursleden. De bestuursleden zijn voorgedragen door onze sociale partners uit het primair onderwijs. Het bestuur komt zeven keer per kalenderjaar bijeen. Na iedere bestuursvergadering worden de bestuursbesluiten gepubliceerd.

#Bestuursleden

Mevrouw G. H. Faber - onafhankelijk voorzitter

Mevrouw G.P.M. van Haren - Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

De heer  J. Veenstra - FvOv/CMHF (Federatie van Onderwijsvakorganisaties)

De heer A. Bodegraven - Algemene Onderwijsbond (AOb)

Mevrouw J.M. Rosenthal - Christelijke Centrale van Onderwijs- en Overheidspersoneel (CCOOP)

De heer H.G. Olfers - PO-Raad

Mevrouw S. Beuving - PO-Raad

Vacature 1 - PO-Raad

Vacature 2 - PO-Raad

#Bestuursvergaderingen

Het bestuur van de fondsen vergadert zes tot acht keer per kalenderjaar.

19 september

9 oktober

28 november

#Bestuursbesluiten

Na iedere bestuursvergadering worden er bestuursbesluiten gepubliceerd, tenzij er geen finale besluitvorming op besproken onderwerpen heeft plaatsgevonden. Wilt u de bestuursbesluiten inzien? Deze vindt u op onze downloadpagina.

#Vacatieregeling

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens functionarissen publieke en semipublieke (Wnt) ingegaan. Gezien de werkzaamheden van het Vervangingsfonds/Participatiefonds is deze wet van toepassing. In de Regeling vacatiegelden is de bezoldiging van de bestuursleden vastgelegd.