#Stop-loss variant met een eigen risico in vaste bedragen (ERD SL80)

Deze stop-loss variant biedt risicoafdekking voor uitschieters in de totale vervangingskosten. Bij de stop-loss variant (ERD SL80) is 80% van de gemiddelde normatieve vervangingskosten voor eigen rekening. Zodra de gedeclareerde vervangingskosten boven het eigen risico komen, worden deze kosten 100% vergoed binnen de bandbreedte van maximaal 2 keer de gemiddelde normatieve vervangingskosten (200%). Daarboven worden de vervangingskosten voor 50% vergoed.

Deel deze pagina:

Stoploss variant 80%

#Berekening

Bij de stop-loss varianten wordt het eigen risico uitgedrukt in een vast bedrag waarvan de hoogte afgeleid is van het percentage normatieve vervangingskosten. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met de premiegrondslag van het bestuur. De uitkomst hiervan, de gemiddelde normatieve vervangingskosten (GNV), vormt de basis voor het eigen risico. Bekijk hier het rekenvoorbeeld.

#Voor deze financiële variant geldt:

  • Vervanging is het uitgangspunt en voorwaarde voor vergoeding
  • Vervangingskosten wegens ziekte en schorsing komen voor vergoeding in aanmerking.
  • Geen onderscheid in dekkingsvoorwaarden tussen onderwijspersoneel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie.
  • Vergoeding op basis van een normbedrag afgeleid van salaris-/functieniveau van de afwezige.
  • De declaraties van alle lopende ziektegevallen worden per de ingangsdatum van de financiële variant meegenomen voor de bepaling van het eigen risico.
  • Alle declaraties moeten via het portaal Mijn Vf worden ingediend.

De exacte voorwaarden van de financiële varianten kunt u raadplegen onder hoofdstuk 6 van het Reglement Vervangingsfonds.

Per 1 januari kunt u de keuze voor een financiële variant voor een kalenderjaar aanpassen. Het aanvraagformulier met uw keuze moet uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar bij ons binnen zijn.  

Wij kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Print deze pagina