#Stop-loss variant met een eigen risico in vaste bedragen (ERD SL100)

Deze stop-loss variant biedt risicoafdekking voor uitschieters in de totale vervangingskosten. Bij de stop-loss variant (ERD SL100) is 100% van de gemiddelde normatieve vervangingskosten voor eigen rekening. Zodra de gedeclareerde vervangingskosten boven het eigen risico komen, worden deze kosten 100% vergoed binnen de bandbreedte van maximaal 2 keer de gemiddelde normatieve vervangingskosten (200%). Daarboven worden de vervangingskosten voor 50% vergoed.

Stoploss variant 100%

#Percentage normatieve vervangingskosten

Bij de stop-loss varianten wordt het eigen risico uitgedrukt in een vast bedrag waarvan de hoogte afgeleid is van het percentage normatieve vervangingskosten. Voor 2018 bedraagt dit percentage 6%. Dit percentage wordt vermenigvuldigd met de premiegrondslag van het bestuur. De uitkomst hiervan, de gemiddelde normatieve vervangingskosten (GNV), vormt de basis voor het eigen risico.Bekijk hier het rekenvoorbeeld.

#Voor deze financiële variant geldt:

  • Vervanging is het uitgangspunt en voorwaarde voor vergoeding.
  • Vervangingskosten wegens ziekte en schorsing komen voor vergoeding in aanmerking.
  • Geen onderscheid in dekkingsvoorwaarden tussen onderwijspersoneel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie.
  • Vergoeding op basis van een normbedrag afgeleid van salaris-/functieniveau van de afwezige.
  • De declaraties van alle lopende ziektegevallen worden per de ingangsdatum van de financiële variant meegenomen voor de bepaling van het eigen risico.
  • Alle declaraties moeten via "mijn Vf" worden ingediend.

De exacte voorwaarden van de financiële varianten kunt u raadplegen onder hoofdstuk 6 van het Reglement Vervangingsfonds per 1 januari 2020.