#Wachtdagenvariant met eigen risico van 42 kalenderdagen (ERD WD42)

Deze wachtdagenvariant biedt risicoafdekking voor individuele verzuimgevallen. Het betreft onvoorziene vervangingskosten van langdurig verzuim. Vergoeding vindt plaats zodra het zieke personeelslid voor 6 keer de werktijdfactor is vervangen.

#Voorbeeld

Bij een urenaanstelling van 20 uur per week komt bij volledige afwezigheid wegens ziekte de vergoeding tot uitbetaling nadat feitelijk 120 uur vervanging heeft plaatsgevonden.

wachtdagenvariant 42 dagen

#Voor deze financiële variant geldt:

  • Vervanging is het uitgangspunt en voorwaarde voor vergoeding.
  • Vervangingskosten wegens ziekte en schorsing komen voor vergoeding in aanmerking.
  • Geen onderscheid in dekkingsvoorwaarden tussen onderwijspersoneel (OP), onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directie.
  • Vergoeding op basis van een normbedrag afgeleid van salaris-/functieniveau van de afwezige.
  • Alle lopende ziektegevallen worden per de ingangsdatum van de financiële variant meegenomen. Ook hier vindt vergoeding pas plaats zodra het zieke personeelslid voor 6 keer de werktijdfactor is vervangen, gerekend vanaf de ingangsdatum van de financiële variant.
  • Alle declaraties moeten via "mijn Vf" worden ingediend.

De exacte voorwaarden van de financiële varianten kunt u raadplegen onder hoofdstuk 6 van het Reglement Vervangingsfonds per 1 januari 2019.