#Werkloosheidsuitkeringen en de taken van de instanties: wie doet wat?

Werkgevers in het PO zijn verplicht eigenrisicodrager voor werkloosheidsuitkeringen. Het Participatiefonds (Pf) heeft de wettelijke taak om die kosten te verevenen. Sinds 1 augustus 2022 brengt het Pf de kosten rechtstreeks bij de betreffende werkgever in rekening. We geven graag uitleg over hoe dat proces in zijn werk gaat, welke partij wat doet en waarom het niet mogelijk is om bezwaar te maken tegen de nota’s van Pf.

Deel deze pagina:

#Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt

Vooral de scheiding van taken van UWV, WWplus en Participatiefonds zijn onderwerpen waar we vragen over krijgen. Naast een uitgebreide uitleg geven we ook tips over hoe u als werkgever de vinger aan de pols kunt houden als een arbeidsovereenkomst tussen u en een werknemer ten einde loopt.
Hier kunt u de tekst van dit artikel over de taken bij werkloosheidsuitkeringen in het PO downloaden als pdf.

Bekijk ook deze overzichtelijke weergave van proces en geldstromen bij werkloosheidskosten in het PO.

Werkoolheidskosten bestaan uit Wettelijke en bovenwettelijke uitkeringskosten, pensioenpremie en arbeidsongeschiktheidspremie over de uitkering

#Welke uitkeringsinstanties zijn er?

Er zijn twee uitkeringsinstanties, namelijk UWV en WWplus. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en voert de sociaalzekerheidswetgeving uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder valt ook de werkloosheidsuitkering voor de sector Overheid & Onderwijs (sector O&O). WWplus voert in opdracht van de PO-raad namens de werkgevers de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen uit voor de sector primair onderwijs.

#Wat is de wettelijke taak van UWV en wanneer richt u zich tot UWV?

De wettelijke taak van UWV is het op aanvraag beslissen of iemand in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering. Dus als een arbeidsovereenkomst van iemand eindigt, kan diegene bij UWV een werkloosheidsuitkering aanvragen. Als deze arbeidsovereenkomst onder de sector primair onderwijs valt, is de laatste werkgever eigenrisicodrager voor de uitkeringskosten.

UWV bepaalt:

  • of er recht is op een werkloosheidsuitkering
  • wat de hoogte en de duur is van deze uitkering
  • welke werkgever aan de uitkering gekoppeld wordt.

Hierover ontvangt uw ex-werknemer een beschikking van UWV (hierna: WW-beschikking). Als eigenrisicodrager voor de werkloosheidskosten ontvangt u een kopie van deze WW-beschikking.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van UWV. Bent u het niet eens met het feit dat er een WW-uitkering is toegekend, bent u onterecht als laatste werkgever aangemerkt of bent u het niet eens met de hoogte of duur van de toegekende uitkering? Dan kunt u bezwaar aantekenen bij UWV tegen de WW-beschikking. UWV is namelijk de instantie die hierover beslist, niet het Participatiefonds.

UWV heeft een werkgeversportaal waar u inzicht krijgt van de WW-uitkeringen van uw ex-werknemers.
Meer informatie vindt u op uwv.nl.

#Wat is de taak van WWplus en wanneer richt u zich tot WWplus?

WWplus heeft de taak om bovenwettelijke regelingen uit te voeren. Dit is geen wettelijke taak en WWplus is geen zelfstandig bestuursorgaan, in tegenstelling tot het UWV. WWplus voert de bovenwettelijke regelingen uit die in de cao PO zijn vastgelegd en niet in de wet. WWplus werkt dus namens de werkgevers in de sector primair onderwijs.

Als een bovenwettelijke uitkering door WWplus wordt toegekend ontvangt de betreffende persoon hierover een brief. Dit is geen beschikking. Omdat WWplus de bovenwettelijke regelingen namens de werkgevers in het PO uitvoert, kunt u als werkgever geen bezwaar aantekenen tegen een bovenwettelijke uitkering die door WWplus aan uw (ex-)werknemer is toegekend.

Maar het kan natuurlijk dat u het er niet mee eens bent dat een bovenwettelijke uitkering is toegekend. Of dat u vindt dat de bovenwettelijke uitkering te hoog is vastgesteld. Neem dan contact op met WWplus, zodat WWplus de kwestie voor u kan bekijken. Participatiefonds is hier geen partij in.

Voor een overzicht van de toegekende bovenwettelijke uitkeringen die aan u als ex-werkgever zijn gekoppeld, gebruikt u het werkgeversportaal van WWplus. Daar staan al uw ex-medewerkers met een bovenwettelijke uitkering. Naast de financiële gegevens staan in het portaal ook andere gegevens (fase uitkering, inkomsten, ziekte en vakantie).
Meer informatie vindt u op de website van WWplus: wwplus.nl

#Wat is de wettelijke taak van het Participatiefonds en wanneer richt u zich tot het Participatiefonds?

In de Wet op het primair onderwijs staan de taken genoemd die het Participatiefonds op basis van de wet heeft. Onder andere:

  • Betalen facturen van UWV en WWplus: UWV en WWplus betalen de uitkeringen aan de uitkeringsgerechtigden. Ze sturen de facturen van die kosten naar het Participatiefonds. Het is de taak van het Participatiefonds om namens de schoolbesturen de facturen van UWV met de kosten van werkloosheidsuitkeringen en de facturen van WWplus met de kosten van bovenwettelijke uitkeringen te betalen.
  • Vaststellen en in rekening brengen eigen bijdrage schoolbesturen: Participatiefonds stelt vast welk deel, dus welk percentage, van deze uitkeringskosten bij het schoolbestuur in rekening worden gebracht. Dit wordt de eigen bijdrage genoemd.

Het percentage van de eigen bijdrage wordt door het Participatiefonds via een beschikking in het portaal Mijn Pf aan de ex-werkgever (schoolbestuur) kenbaar gemaakt. Tegen deze beschikking kunt u als schoolbestuur bezwaar maken mocht u het niet eens zijn met het vastgesteld percentage eigen bijdrage.
Meer informatie over de voorwaarden het Participatiefonds stelt om in aanmerking te kunnen komen voor een verlaging van de eigen bijdrage vindt u hier:
Vergoeden van werkloosheidskosten door Pf
Tabel beeindigingsgronden met uitleg inspanningsverplichting Pf

#Hoe weet het Participatiefonds welke uitkeringskosten zijn uitgekeerd door UWV en WWplus?

Op basis van de periodieke bestanden van zowel UWV als WWplus heeft het Participatiefonds inzicht in de uitgekeerde (bovenwettelijke) werkloosheidskosten. Met een factuur worden de totaalbedragen van deze bestanden door UWV en WWplus bij het Participatiefonds gefactureerd.

Op basis van de informatie uit de bestanden met uitgekeerde werkloosheidskosten van UWV en WWplus voert het Participatiefonds zijn wettelijke taak van verevenen uit. Het percentage eigen bijdrage past het Pf toe op die bedragen en brengt dit vervolgens in rekening bij het schoolbestuur.

Het verschil tussen het totale bedrag aan werkloosheidskosten en de eigen bijdrage die de ex-werkgever betaalt, komt ten laste van het collectieve fonds dat het Participatiefonds beheert, waarin alle schoolbesturen premie inleggen.

Samenvattend:

  • UWV en WWplus bepalen de hoogte van het uitkeringsbedrag en de ex-werkgever die eraan gekoppeld is, Participatiefonds bepaalt het percentage van het bedrag dat de ex-werkgever als eigen bijdrage moet betalen.
  • Elke instantie heeft een eigen portaal waarin u vanaf het ontstaan van de uitkering informatie vindt over de werkloosheidsuitkeringen. De financiële informatie in de portalen van UWV en WWplus is maar een beperkte tijd inzichtelijk. Daarom adviseren wij u minimaal één keer per maand deze portalen te checken op nieuwe informatie. In het werkgeversportaal van UWV kunt u instellen dat u een notificatie ontvangt als er nieuwe informatie voor u is geüpload.

#Dus: Wanneer benadert u UWV, WWplus of het Participatiefonds?

  • Wanneer u het niet eens bent met de WW-beschikking van UWV, omdat u vindt dat de uitkering onterecht is toegekend, onterecht aan uw schoolbestuur is gekoppeld of omdat de uitkering te hoog is vastgesteld, moet u binnen zes weken bezwaar maken bij UWV tegen de WW-beschikking.
  • Als u het niet eens bent met de bovenwettelijke uitkering die door WWplus is verstrekt, omdat u vindt dat de uitkering onterecht is toegekend, onterecht aan uw schoolbestuur is gekoppeld of omdat de uitkering te hoog is vastgesteld, moet u contact opnemen met WWplus zodat WWplus kan kijken of herziening nodig is.
  • Bent u het niet eens met het percentage eigen bijdrage dat het Participatiefonds heeft vastgesteld dan maakt u bezwaar bij het Participatiefonds. Let op dat u dit doet binnen zes weken na deze beschikking.

#Nota voor de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten

Sinds 1 augustus 2022 zet Participatiefonds maandelijks de eigen bijdragenota’s voor werkloosheidskosten die werkgevers moeten betalen in het portaal Mijn Pf. Op de nota staat (onder meer) per uitkeringsgerechtigde het door UWV en WWplus vastgestelde uitkeringsbedrag. Deze uitkeringsbedragen heeft het Participatiefonds namens de schoolbesturen voorgefinancierd aan UWV en WWplus.

Verder staat bij iedere uitkeringsgerechtigde het door het Participatiefonds vastgestelde percentage eigen bijdrage en het bedrag dat het schoolbestuur voor zijn rekening moet nemen.

Het berekenen van de nota-bedragen en in rekening brengen daarvan is een geautomatiseerd proces, waarbij Pf de uitkeringsbedragen van de uitkeringsinstanties gebruikt.

Als er op de nota zaken staan die niet duidelijk zijn, kunt u contact opnemen met onze helpdesk om uw vragen te stellen. Dit staat echter de betaling van de nota niet in de weg. De betalingsverplichting blijft.

Feit: de eigen bijdragenota is een uitvoering van eerder genomen beslissingen.
Bezwaar kunt u dus alleen maken in het proces dat daaraan voorafgaat (zoals hierboven beschreven onder het kopje Wanneer benadert u UWV, WWplus of het Participatiefonds?).

#Portaal Mijn Pf geeft inzicht

In Mijn Pf, het portaal van Participatiefonds, kunt u naar aanleiding van een eerste signaalbericht een verzoek indienen voor een verlaging van het percentage eigen bijdrage. Ook ziet u een overzicht van de werkloosheidskosten, de eigen bijdrage die u moet betalen, de premienota’s en de eigen bijdrage nota’s. Meer informatie over Mijn Pf.

#Bekijk regelmatig de portalen van UWV en WWplus!

De informatie die het Participatiefonds over de uitkeringskosten van de uitkeringsinstanties (UWV en WWplus) ontvangt, is dezelfde informatie waartoe u zelf als eigenrisicodrager en werkgever ook inzage hebt via de portalen van de uitkeringsinstanties.
Via de uitkeringsinstanties heeft u zelfs nog eerder zicht in de uitkeringsinformatie dan wanneer u een bericht of nota van het Participatiefonds afwacht. Dat komt omdat de uitkeringsinformatie eerst een bepaald proces door moet voordat het Participatiefonds het deel van de uitkeringskosten dat u zelf moet betalen bij u in rekening brengt.
Om zo snel mogelijk een duidelijk beeld te krijgen over een toegekende werkloosheidsuitkering en vastgestelde hoogte ervan kunt u het beste regelmatig inloggen op het werkgeversportaal van UWV en WWplus.

Beide instanties voegen periodiek nieuwe informatie toe aan hun portalen. Bij het portaal van UWV kunt u instellen dat u automatisch een bericht ontvangt op het moment dat UWV nieuwe informatie in het portaal heeft toegevoegd. Let er wel op dat UWV en WWplus de maandelijkse uitkeringsbedragen maar een beperkte tijd bewaren. Wilt u dus op een later moment die bedragen terug kunnen zien, is het belangrijk dat u de bedragen zelf bewaart.

Op een later moment kunt u deze bedragen ook terug zien in Mijn Pf. Houd er dan wel rekening mee dat er verwerkingstijd zit tussen het moment dat het Participatiefonds de informatie van het UWV ontvangt en het moment dat u het op uw nota eigen bijdrage terug kunt zien. Dus wilt u de informatie van de uitkeringsinstanties tijdig inzien, zodat u eventueel bezwaar kunt aantekenen bij of contact kunt opnemen met de uitkeringsinstanties, log dan zelf periodiek in op de betreffende portalen van deze instanties.

Heeft u nog vragen over de digitale omgeving van UWV en/of WWplus of wilt u toegang krijgen tot één of beide portalen dan kunt u contact opnemen met de betreffende instantie(s).

Werkgeversportaal UWV
Werkgeversportaal WWplus

Print deze pagina