Terug naar Actueel

#Modernisering Pf: nieuwe manier van vergoeden werkloosheidskosten

Artikel

Het Participatiefonds (Pf) is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening. We noemen dit de ‘Modernisering Pf’. De streefdatum om deze in te voeren is 1 augustus 2022. Het waarom en het hoe van de veranderingen zetten we hier op een rij.

meisje op hinkelbaan

#Uitstel invoerdatum

De invoering van de Modernisering Participatiefonds (Pf) stond gepland op 1 augustus 2021. Dit is echter afhankelijk van nieuwe wetgeving, die op dit moment ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. De coronacrisis en de verkiezingen veroorzaken echter vertraging. De ingangsdatum is daarom uitgesteld naar 1 augustus 2022. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht

#Wat houdt de Modernisering Pf in?

#Achtergrond

Het reglement dat bepaalt of een schoolbestuur voor vergoeding van werkloosheidskosten in aanmerking komt, is in de loop der tijd steeds omvangrijker en complexer geworden. Daardoor is het voor schoolbesturen lastig te voorspellen welke kosten wel of niet vergoed worden. Bovendien veroorzaakt het een flinke administratieve last; naast juridische ondersteuning zijn veel documenten nodig bij het indienen van een vergoedingsverzoek.

In de huidige complexe systematiek kan het Pf niet goed meer controleren of een ontslag te voorkomen was geweest. Daardoor kunnen er soms werkloosheidskosten onterecht ten laste van het fonds komen. Daar betaalt iedereen aan mee, ook alle scholen die werkloosheidskosten weten te voorkomen of beperken door goed HR-beleid.

De werkloosheidskosten voor de hele sector primair onderwijs zijn de laatste jaren gestegen tot 249 miljoen in 2018. En dat betekent een hoge premie voor alle scholen.

Dit moet anders. Het geld en de tijd die schoolbesturen kwijt zijn aan een hoge premie en administratieve handelingen, besteden zij natuurlijk liever aan de kwaliteit van het onderwijs.

#De basis voor de veranderingen

De sociale partners, dat zijn de vakbonden (CNV, AOB, FVOV, AVS) en de PO-Raad, bepaalden in 2018 samen met het bestuur van het Pf de kaders voor een moderniseringsslag. Voor de nieuwe manier waarop we in het primair onderwijs de werkloosheidskosten beheersen, gaan we:

 • actiever inzetten op het voorkomen van werkloosheidskosten
 • een financiële prikkel inbouwen die werkloosheidskosten moet beperken
 • meer voorspelbaarheid brengen in te verwachten vergoeding van de werkloosheidskosten
 • de administratieve last waar mogelijk verminderen

#Voorkomen is beter dan genezen

Het belangrijkste gevolg van de veranderingen is dat werkgevers zich nog bewuster zijn van het belang om zo vroeg mogelijk in te grijpen bij dreigend ontslag. Dat vraagt van sommige schoolbesturen een andere benadering van hun personeelsbeleid en extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-werktrajecten. Uit ervaring blijkt dat de stap naar een andere baan makkelijker gaat vanuit een werksituatie. Het Vervangingsfonds/Participatiefonds biedt straks ondersteuning om expertise in te schakelen en schoolbesturen zo te helpen dit in hun organisatie te realiseren.

In deze folder leest u meer: Behoud onderwijspersoneel in het PO en voorkom werkloosheidskosten

#Wat houdt de nieuwe vergoedingssystematiek in?

Het motto is eenvoudig: ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Is ontslag toetsbaar onvermijdbaar, dan worden de kosten grotendeels vergoed door het Participatiefonds. Iedereen betaalt een eigen bijdrage in geval van een beëindiging van een dienstverband.

 • Standaard betaalt ieder schoolbestuur een eigen bijdrage van 50% en wordt 50% vergoed vanuit het fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde dienstverband) dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbestuur hoeft hier verder geen vergoedingsverzoek voor in te dienen!
 • Voldoet het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.

Deze infographic geeft de huidige en de nieuwe situatie visueel weer. 

#Beëindigingsgronden voor verlagen eigen bijdrage

Er gelden straks 7 situaties waarbij een schoolbestuur in aanmerking kan komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%, namelijk bij werkloosheidskosten die ontstaan door einde arbeidsovereenkomst

 • Wegens bedrijfseconomische reden via UWV
 • Wegens bedrijfseconomische reden via vaststellingsovereenkomst
 • Wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (via UWV)
 • Via (kanton)rechter op tegenspraak
 • Tijdelijk contract voor vervanging
 • Tijdelijk contract van zij-instromer
 • Participatiebaan

In uitzonderlijke gevallen kunnen er bij ontslag op verzoek van de werknemer werkloosheidskosten ontstaan (lees hier meer info  van het UWV). Deze grond is een uitzondering, want deze komt voor 100% vergoeding in aanmerking.

In alle andere gevallen kunnen we bij een beëindiging niet toetsen of dit onvermijdbaar was. En dus geldt de standaard eigen bijdrage van 50% en een vergoeding door het Pf van 50%. Bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst zonder bedrijfseconomische gronden. En bij het aflopen van tijdelijke contracten anders dan voor vervanging. De werkgever hoeft in deze gevallen niets te doen, dus ook geen verzoeken in te dienen of documenten aan te leveren.

#Inspanningsverplichting voor verlagen eigen bijdrage

Bij bepaalde beëindigingsgronden is er nog een voorwaarde voor verlaging van de eigen bijdrage. De werkgever moet aantonen aan de inspanningsverplichting te voldoen. Dat wil zeggen dat werkgever en werknemer in de periode voorafgaand aan het ontslag van-werk-naar-werk-activiteiten ondernomen hebben en dat daar een vastgesteld bedrag in geïnvesteerd is.  

Lees hier meer over wat de inspanningsverplichting inhoudt. 

Overzichtstabel met beëindigingsgronden, inspanningsverplichting per grond en aan te leveren documenten

#Wat levert dit ons allemaal op?

Lange termijn effect is dat de premie die alle scholen aan het fonds betalen kan dalen. De hoogte van de premie volgt immers de werkloosheidskosten die alle schoolbesturen samen maken. De kosten die individuele schoolbesturen maken, worden niet meer in zijn geheel afgewenteld op het collectief. Het systeem wordt hiermee eerlijker. Nu betalen schoolbesturen die weinig werkloosheidskosten maken toch een hoge premie. De premie kan naar beneden, als er minder onderwijspersoneel in een uitkering zit.

#De taak van het Participatiefonds

Wij willen met onze dienstverlening bijdragen aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel op school. Als een werkgever er niet aan ontkomt afscheid te moeten nemen van een werknemer, dan neemt het fonds op transparante wijze het grootste deel van de kosten voor haar rekening en begeleiden wij de werkzoekende naar een nieuwe baan binnen of buiten de sector.

#Wat betekent het voor de schoolbestuurder?

Een gezonde bedrijfsvoering is voor elke werkgever van belang. Een strategisch HR-beleid geeft inzicht in toekomstige instroom, doorstroom en uitstroom binnen een organisatie. Dat maakt het mogelijk om als schoolbestuurder preventief bezig te zijn en te anticiperen met van-werk-naar-werktrajecten. En een reserve op te bouwen om de eigen bijdrage aan eventuele uitkeringskosten op te kunnen vangen.

#Ondersteuning vanuit VfPf

Het Vervangingsfonds en Participatiefonds bieden ondersteuning hierbij op een manier die bij de situatie van een schoolbestuur past. De regiocoördinatoren van onze regioteams  denken mee en adviseren. Deze dienstverlening is onderdeel van de premie die alle schoolbesturen aan de fondsen betalen.

#Heeft u vragen over de Modernisering van het Participatiefonds?

We beantwoorden uw vragen over de vernieuwingen in de vergoedingssystematiek graag!

De antwoorden op de meest gestelde vragen over de Modernisering leest u in de Q&A (zie hieronder). Staat uw vraag daar niet tussen? Dan kunt u gebruik maken van een speciaal e-mailadres.

Stuur uw vraag naar vraaghetons@vfpf.nl en we komen zo snel mogelijk met een antwoord bij u terug.