#Vervangingsfonds - Wat doen wij?

Het Vervangingsfonds is er voor alle schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen scholen om onderwijspersoneel gezond en met plezier aan het werk te houden. Meer werkplezier betekent minder verzuim en dat komt het gehele onderwijs ten goede.

Deel deze pagina:

#Vervangingskosten

Verzuim is echter nooit helemaal te voorkomen. Er kunnen zich altijd situaties voordoen dat een medewerker afwezig is. In dat geval regelt een school een vervanger voor de klas. De kosten voor deze vervanging komen voor rekening van het schoolbestuur. Als het schoolbestuur is aangesloten bij het Vervangingsfonds (Vf), draagt het hier iedere maand premie voor af. Het fonds betaalt (een deel van) de vervangingskosten als aan de voorwaarden van het Reglement Vervangingsfonds is voldaan. Een schoolbestuur kan er ook voor kiezen de vervangingskosten zelf op zich te nemen. In dat geval hoeft er geen premie te worden afgedragen aan Vf. Het schoolbestuur mag dan wel gebruik maken van de dienstverlening die VfPf aanbiedt om verzuim en werkloosheid te voorkomen.

#Een stukje geschiedenis

Begin jaren ’90 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en de sociale partners in het primair onderwijs het Vervangingsfonds (1992) en het Participatiefonds (1995) opgericht. Het uitgangspunt was – en is nog steeds - om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Dit doen wij door scholen te helpen hun financiële risico’s bij verzuim en werkloosheid te beperken. Maar natuurlijk ondersteunen wij schoolbesturen ook om vervangingskosten en werkloosheidskosten zoveel mogelijk te voorkomen. We geven HR-advies, met name op het gebied van duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, arbozaken, mobiliteit en van-werk-naar-werktrajecten. Daarnaast begeleiden wij ook mensen met een werkloosheidsuitkering naar een nieuwe baan. De fondsen werken hierin nauw met elkaar samen. De uitvoering van de bedrijfgezondheidszorg-dienstverlening (BGZ) valt met ingang van 1 januari 2023 onder de wettelijke taken van het Participatiefonds. De re-integratiebegeleiding van uitkeringsgerechtigden was al een wettelijke taak van het Pf.

#Aansluiting bij de fondsen

Bij de oprichting van de fondsen werd bepaald dat alle schoolbesturen verplicht via de fondsen verzekerd moesten zijn. Door de vervangings- en werkloosheidskosten als collectief te dragen, werden risico’s op deze manier over de gehele sector verspreid. Inmiddels is de volledige aansluiting bij het Vervangingsfonds losgelaten. De situatie bij het Participatiefonds is niet veranderd.

#Er zijn drie manieren waarop schoolbesturen hun vervangingskosten kunnen dekken

Volledig aangesloten bij het Vervangingsfonds
Eigenrisicodrager
Eigenrisicodrager met een financiële variant

Schoolbesturen die volledig bij het Vervangingsfonds zijn aangesloten betalen maandelijks premie, gebaseerd op het totale brutoloon (incl. vakantiegeld). Als aan de voorwaarden van het Reglement Vervangingsfonds is voldaan, neemt het fonds de vervangingskosten van het afwezig personeel voor zijn rekening.

Schoolbesturen zijn niet meer verplicht verzekerd bij het Vervangingsfonds. Op basis van hun financiële situatie, maar bijvoorbeeld ook na een verzuimanalyse en andere relevante variabelen of initiatieven, kunnen scholen ervoor kiezen om eigenrisicodrager van de vervangingskosten te worden. Schoolbesturen betalen in dat geval geen premie meer aan het Vervangingsfonds.

Soms is de stap naar eigenrisicodragerschap nog te groot. In die gevallen biedt het Vervangingsfonds schoolbesturen een verzekering via een aantal financiële varianten. De premie is aanzienlijk lager dan wanneer het schoolbestuur volledig aangesloten is en tegelijkertijd zijn scholen wel voor bepaalde financiële risico’s verzekerd.

#Premie voor bedrijfsgezondheidszorg

De premie voor de dienstverlening van VfPf op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg is onderdeel van de premie voor het Participatiefonds. Dit is een van de wettelijke taken van het fonds. We ondersteunen hiermee schoolbesturen om hun organisatie gezond en toekomstbestendig te houden en uitval van personeel te voorkomen. Zonder extra kosten.

#Hoe gaan wij te werk?

Bent u als schoolbestuur bij het Vervangingsfonds aangesloten, dan regelt u uw declaraties van vervangingskosten in het portaal Mijn Vf. Vervolgens handelt onze uitvoeringsorganisatie uw declaraties af. Maar liefst voorkomen we natuurlijk het ontstaan van deze kosten .

Vervangingsfonds/Participatiefonds helpt u graag om uw verzuim te verlagen en het werkplezier te verhogen. Dit doen wij door dichtbij u in de buurt onze hulp en ondersteuning te bieden. Onze regioteams staan er voor u klaar. De regiocoördinatoren zijn daarbij uw eerste aanspreekpunt. Voor korte vragen, maar ook voor complexe zaken. Samen met de adviseurs Arbeid en Vitaliteit zetten zij hun jarenlange ervaring en expertise in en maken ze gebruik van onze praktijkgerichte instrumenten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bovendien weten zij goed wat er in uw regio speelt.

De mentoren on the job van elk regioteam helpen bij de begeleiding van (her)startende leerkrachten.

Tot slot bemiddelt ons team met loopbaanadviseurs graag bij de invulling van uw vacatures. Zij hebben intensief contact met uitkeringsgerechtigd onderwijspersoneel die zij helpen om weer aan de slag te gaan. Het liefst in de onderwijssector.

#Samenwerking Participatiefonds

Het Vervangingsfonds werkt nauw met het Participatiefonds samen. Dit fonds wil de financiële risico’s van werkloosheid voor schoolbesturen zo laag mogelijk houden. Dit doen we onder andere door werkzoekend onderwijspersoneel te helpen bij het vinden van een nieuwe baan, scholen te adviseren over hun personeelsbeleid en te bemiddelen bij vacatures.

Print deze pagina