Terug naar Actueel

#Duurzame verzuimreductie realiseren we samen

Artikel

In het primair onderwijs is ziekteverzuim een grote uitdaging. De manier waarop we ermee omgaan kan het verschil maken. En voor een sector die naast hoog verzuim kampt met een lerarentekort, is het cruciaal om hier grip op te krijgen. Het goede nieuws is: dit is absoluut mogelijk, want het merendeel van verzuim is niet-medisch en daarmee beïnvloedbaar. Maar hoe ga je als schoolorganisatie effectief aan de slag met verzuimreductie? VfPf adviseurs Silvia Gommans en Lieve Keizer vertellen hoe zij schoolbesturen hierbij begeleiden.

Deel deze pagina:

Foto van leidinggevende en leerkracht in overleg met elkaar

#Doelgerichte aanpak voor verzuimreductie

Met de Verzuimreductiebegeleiding van VfPf stapt u samen met uw eigen adviseur doelgericht en doordacht in het proces van verzuimverlaging. "Verzuimreductiebegeleiding van VfPf bouwt voort op ons voormalig Plan V", vertelt Silvia. Waar het bij Plan V om een langer traject ging, wat niet altijd praktisch was, passen we nu een gestructureerde, kortcyclische aanpak toe met duidelijke stappen en acties. Dit maakt het proces flexibeler, overzichtelijker en behapbaar." Lieve: "We merken dat het voor HR-afdelingen of besturen soms lastig is om de oorzaken van hoog verzuim te achterhalen. Dit bemoeilijkt het verbeteren want 'aan welke knop moet je draaien'? Daarom is het belangrijk om met een frisse blik naar de organisatie, het beleid en het omgaan met verzuim te kijken. En dat is precies wat wij doen als adviseurs. Samen met het schoolbestuur onderzoeken we deze aspecten en maken we ze inzichtelijk. We investeren bewust tijd in het elkaar beter leren kennen. Voor een bestuur is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van wat onze begeleiding inhoudt, terwijl ik als adviseur moet weten wat er speelt binnen de organisatie en welke specifieke factoren er mogelijk van invloed zijn." Silvia: "Het is echt een co-creatie waarbij de adviseur van VfPf het proces begeleidt en het bestuur de daadwerkelijke acties onderneemt."

#De analyse: het essentiële startpunt voor verzuimreductie

Bij het begin van Verzuimreductiebegeleiding voeren we een grondige analyse uit, gebaseerd op diverse interviews en de verschillende bouwstenen van verzuimmanagement. We onderzoeken hierbij hoe de organisatie omgaat wet- en regelgeving, wat de visie is op verzuim, het interne beleid, de samenwerking met de arbodienst, zoomen in op ken- en stuurgetallen, het gebruik van HR-systemen en het leiderschap. Silvia benadrukt: "Deze bouwstenen vormen het fundament, de basis. Ze beslaan alle aspecten die verzuim beïnvloeden. Het verplicht tot nadenken over hoe zaken geregeld zijn waarbij we kritisch kijken naar bestaande structuren en mogelijke verbeteringen identificeren." Lieve: "De bouwstenen samen bepalen de 'verzuimcultuur' van een organisatie. De cultuur weerspiegelt de houding en perceptie van medewerkers en leidinggevenden over verzuim en gezondheid op het werk. Dit kan negatief of positief zijn. De analyse is dus een soort ‘gezondheidscheck’: we krijgen inzicht in de gezondheid van de organisatie op het gebied van verzuim. Hierdoor kunnen we gericht knelpunten aanpakken en effectief handelen." 

 

Tip: kijk voor meer informatie over de bouwstenen van verzuimmanagement op Hoe dring ik ziekteverzuim terug.

#Een stapsgewijze aanpak met nulmeting

Lieve: "Als adviseur leg ik de bevindingen van de analyse vast en bespreek deze met de schoolorganisatie. Dit vormt een nulmeting van de huidige situatie, waardoor we later de effecten van genomen acties kunnen evalueren. Samen bepalen we de prioriteiten en stellen we een gestructureerd plan van aanpak op. Hierin definiëren we onze (sub)doelen en de interventies of acties die ons daarbij gaan ondersteunen. Het kan zijn dat het bestuur vervolgens (met begeleiding) zelfstandig aan de slag gaat, of dat we samen bepaalde acties ondernemen."

#Evalueren en vervolgstappen

"Na het nemen van de eerste acties volgt een evaluatiemoment”, vertelt Silvia. “Soms zijn effecten op korte termijn al zichtbaar, soms pas later. Samen bepalen we het juiste moment voor het bekijken van de resultaten en het uitvoeren van een nieuwe meting.” Lieve: "Door tussendoor te evalueren en kritisch te blijven, houden we vinger aan de pols. We stellen vragen als 'moeten we onze doelen aanpassen' en 'past onze aanpak nog bij de huidige situatie'? Dit is het beslismoment: gaan we door met onze huidige strategie? Of is er een veranderde behoefte of urgentie en zijn er aanpassingen nodig?”

#Focus op samenwerking en betrokkenheid

Samenwerking en betrokkenheid zijn onmisbaar voor het succesvol verminderen van verzuim in een organisatie. Het valt of staat met draagvlak. Daarom wordt verzuimreductie aangepakt met een eigen werkgroep. Lieve benadrukt: "Het verminderen van verzuim is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit vraagt betrokkenheid van het bestuur, de HR-afdeling, de schoolleider(s) en medewerkers. De werkgroep is (idealiter) een afspiegeling van de organisatie waar de verschillende afdelingen vertegenwoordigd zijn." Silvia: "Het is essentieel om interne ambassadeurs te hebben die bij uitvoering het plan ondersteunen en begrijpen. De samenstelling van de werkgroep kan per situatie verschillen, afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden. Het belangrijkste is dat alle deelnemers gemotiveerd zijn om het verzuim positief te beïnvloeden." De werkgroep bepaalt samen de prioriteiten en te nemen stappen en zorgt voor de coördinatie, uitvoering en borging van acties. De adviseur van VfPf begeleidt dit proces.

#Het belang van verzuimreductie volgens Silvia en Lieve

Silvia: "In het primair onderwijs ervaren scholen een hoge druk, met uitdagingen zoals het werven en behouden van leerkrachten, hoog verzuim en het organiseren van vervanging. Door te focussen op verzuim kun je als werkgever niet alleen curatieve maatregelen nemen maar vooral preventief handelen. Dit leidt naast een daling van verzuimpercentages en -kosten ook tot meer energieke, productieve en gemotiveerde medewerkers. Het heeft een positieve impact op de hele organisatie, de leerlingen en de ouders." 

"Het kan een cultuuromslag teweegbrengen”, vult Lieve aan. “Meer handelen vanuit inzetbaarheid en mogelijkheden maakt al een groot verschil. Er is geen medewerker die met plezier thuis zit. Kijk samen naar wat er gezien de situatie wél kan. Een heldere visie op verzuim die aansluit bij de organisatie, maakt het mogelijk om beleid en afspraken met bijvoorbeeld de arbodienst of bedrijfsarts hierop af te stemmen. Dan staan alle neuzen dezelfde kant op. Duidelijke afspraken bevorderen een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer en dragen bij aan goed werkgeverschap." 

#Hoe staat het met uw verzuim?

Een groot deel van verzuim is beïnvloedbaar. U kunt hier dus iets aan doen en het levert ontzettend veel op voor alle betrokkenen. Benieuwd wat Verzuimreductiebegeleiding voor uw schoolorganisatie kan betekenen? We maken graag kennis om samen met u te kijken naar de mogelijkheden. 

Neem contact op met uw regioteamNeem contact op met uw regioteam
Tags:Verzuim
Print deze pagina