Terug naar Actueel

#Goed nieuws! Wetsvoorstel Modernisering aangenomen

Nieuws

Het wetsvoorstel voor de Modernisering Participatiefonds (Pf) en het op termijn beëindigen van de verplichte aansluiting bij Vervangingsfonds (Vf) is aangenomen. Dit betekent dat de Modernisering Pf op 1 augustus 2022 ingaat.

Deel deze pagina:

Jongen met megafoon

#Modernisering Pf

Het Participatiefonds is al sinds 2018 achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen op de grote moderniseringsslag. Om die uit te kunnen voeren moet de wet ook aangepast worden. Corona en de verkiezingen zorgden voor vertraging in de behandeling van het voorstel voor de wetswijziging in de Tweede Kamer. Nu is het voorstel aangenomen en is de weg vrij voor de invoering van de Modernisering Pf op 1 augustus 2022.

Uitgangspunt van de Modernisering is het behoud van personeel voor het PO. De manier waarop we de werkloosheidskosten gaan vergoeden verandert en er komt meer nadruk te liggen op het voorkomen van verzuim en uitstroom van onderwijspersoneel.

Uiteraard ondersteunen wij met onze regioteams alle schoolbesturen daarbij met advies en hulp op het gebied van duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, HR-beleid en van-werk-naar-werktrajecten.

We zijn volop bezig met het ontwikkelen van het nieuwe portaal Mijn Pf dat bij het nieuwe reglement hoort dat per 1 augustus 2022 ingaat. Hierin kunnen schoolbesturen verzoeken tot verlaging van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten indienen van beëindigde arbeidscontracten die onder het nieuwe reglement vallen.  

Lees hier meer over de Modernisering.

#Verplichte aansluiting Vf

Voor het Vervangingsfonds betekent de wetswijziging dat de verplichte aansluiting voor besturen op termijn komt te vervallen. Uiteraard kijken de sociale partners (CNV, AOB, FVOV, AVS en de PO-Raad) eerst naar de haalbaarheid hiervan. Voor schoolbesturen die nog niet zelf de vervangingskosten kunnen dragen, wordt indien nodig een vangnet opgezet. De ingangsdatum van deze wetswijzing is dus nog onbekend. 

#Amendement

Tijdens de behandeling ging het ook over de BGZ-taken, die nu onder het Vf vallen en straks met de verplichte aansluiting zouden kunnen wegvallen. De Tweede Kamer is gelukkig van mening dat deze taken van groot belang zijn voor de sector, zeker in deze tijden van een lerarentekort, en wil voorkomen dat de expertise die het VfPf opgebouwd heeft op dit terrein verloren gaat als het Vf-deel van het wetsvoorstel in werking treedt. Met het instemmen met het amendement bij het wetsvoorstel zijn de BGZ-taken verankerd binnen de wettelijke taken van het Pf. Goed nieuws! Zo kunnen wij besturen in het PO blijven ondersteunen hun schoolorganisaties duurzaam in te richten.

Lees hier meer over onze BGZ-dienstverlening.

Print deze pagina