Terug naar Actueel

#Q&A over Modernisering Pf

Artikel

De manier waarop het Participatiefonds de werkloosheidskosten in het PO verevent, gaat veranderen. We hebben de meeste vragen die we vanuit het veld kregen op een rij gezet en beantwoord.

Bibliotheek

#Invoerdatum van Modernisering Pf

Wat is de invoerdatum? De streefdatum voor het invoeren van de Modernisering en daarmee de nieuwe manier van verevenen van de werkloosheidskosten is 1 januari 2021. Eerder was het plan om dit op 1 augustus 2020 te realiseren. In overleg met OCW is de datum verschoven, zodat we een zorgvuldig wetgevingstraject (aanpassingen in Wet PO en WEC) en de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen borgen.

#Nieuw reglement: andere manier van verevening

Wat is het grootste verschil tussen de vergoedingen in huidige situatie en de vergoedingen na invoering van de  Modernisering? Het belangrijkste verschil is dat er altijd een deel eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten door een schoolbestuur betaald wordt. Nu worden de werkloosheidskosten in het overgrote deel van de gevallen (96,5%) helemaal vergoed. In slechts 3,5% van de gevallen betaalt een schoolbestuur dus alle werkloosheidskosten. Het is alles of niets. In de nieuwe situatie betaalt een schoolbestuur 50% van de kosten, of 10% als na indienen van een  verzoek aan de nieuwe voorwaarden is voldaan.

Welke ontslagsituaties kwamen in het oude reglement voor 100% vergoeding in aanmerking en nu nog maar voor 50%? Het is lastig om een vergelijking te maken tussen het huidige reglement, waarin een groot aantal beëindigingsgronden is opgenomen en het nieuwe reglement. In het nieuwe reglement staan namelijk alleen de gronden die in aanmerking komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%. Voor alles wat niet onder deze gronden valt, geldt dus de standaard eigen bijdrage 50% en vergoedt het Participatiefonds de andere 50% van de werkloosheidskosten. Daarvoor hoeft u verder geen verzoek voor in te dienen.

Deze vraag kunnen we dus het beste beantwoorden door de beëindigingsgronden te noemen waarvoor u een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage (van 50% tot 10%) kunt indienen:

 • Ontslag op persoonlijke gronden (artikel 7:669, lid 3, sub c t/m h Bw) via kantonrechter;
 • Ontslag via UWV bij ziekte (sub b);
 • Ontslag via UWV bij bedrijfseconomische omstandigheden (sub a);
 • Vaststellingsovereenkomst bij bedrijfseconomische omstandigheden;
 • Einde vervanging;
 • Ontslag op verzoek van werknemer waarbij werkloosheidskosten ontstaan (lees hier meer info van het UWV). Deze grond is een uitzondering, want die komt voor 100% vergoeding in aanmerking.

Alle andere gronden die niet hieronder vallen, worden voor 50% vergoed. Dit is in ieder geval bij:

 • Einde dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege;
 • Einde dienstverband tijdens proeftijd;
 • Vaststellingsovereenkomst op een andere grond dan bedrijfseconomische omstandigheden.  

Wanneer worden de wijzigingen in het reglement gepubliceerd? We werken bij het Participatiefonds momenteel hard aan een helder, leesbaar en overzichtelijk nieuwe reglement. We verwachten begin 2020 meer hierover bekend te kunnen maken. De beëindiginggronden die voor een verlaging van de eigen bijdragen in aanmerking komen zijn al wel bekend (zie de vraag hierboven).

Moet de ex-werkgever over loonsuppletie ook de eigen bijdrage betalen? Ja, loonsuppletie is een vorm van een bovenwettelijke uitkering. Dit verandert niet met de Modernisering. Als er sprake is van loonsuppletie, dan betaalt de ex-werkgever daarvan een percentage aan eigen bijdrage (50% of 10%). Ook als de werknemer (weer) aan het werk is of blijft.

Moet de ex-werkgever over de doorlopende kosten voor de pensioenopbouw(premie) tijdens de werkloosheidsuitkering straks ook de eigen bijdrage betalen? Ja, de pensioenpremie is  onderdeel van de kosten van een werkloosheidsuitkering.

De totale kosten van een werkloosheidsuitkering bestaan uit:

 • de wettelijke uitkeringskosten (WW via UWV)
 • bovenwettelijke uitkeringskosten (WOPO via WW+)
 • pensioenpremie
 • arbeidsongeschiktheidspremie
 • eventuele loonsuppletie.

Dit verandert niet met de Modernisering. In de huidige situatie komen de pensioen- en arbeidsongeschiktheidspremies tijdens de uitkering ook voor rekening van de werkgever als het vergoedingsverzoek wordt gewezen (nu voor 100%). De eigen bijdrage die een schoolbestuur in de nieuwe situatie betaalt, is een percentage van de totale werkloosheidsuitkeringskosten. Dat kan 50% of 10% zijn, afhankelijk van de beëindigingsgrond en de beslissing die het Pf op een verlagingsverzoek neemt.

Komt er een overgangsregeling? Hoe wordt er omgegaan met lopende ww-gevallen? Nee, uitgangspunt van het reglement is en blijft dat dit gekoppeld is aan de ontslagdatum. Een overgangsregeling is dus niet nodig. Ligt een ontslagdatum vóór 1 januari 2021, dan geldt het reglement dat op dat moment van kracht is. Is een ontslagdatum op of na 1 januari 2021, dan geldt het  nieuwe reglement. Dat wil dus ook zeggen dat vergoedingsverzoeken op basis van de oude reglementen en de daaruit voortkomende beslissingen in stand blijven. Is eenmaal een vergoedingsverzoek toegekend op basis van de oude regels, dan zal de hoogte van de vergoeding dus niet wijzigen als gevolg van de modernisering.

Geeft het Pf ook informatie over het herverzekeren van de eigen bijdrage van 50% aan werkloosheidskosten? Het Participatiefonds kan helaas niet adviseren over het mogelijk herverzekeren van de 50% lasten. Het is voor ons lastig om op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden op dit gebied en wij willen hierin onpartijdig zijn. Het Participatiefonds kiest er bewust voor om geen advies te geven, om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat sommige partijen door het Pf geschikter worden geacht dan andere partijen.

Is het straks ook mogelijk om ergens tussen de 50% en 90% vergoed te krijgen? Oftewel, een oplopende schaal? Hoe meer ik goed aanlever, hoe hoger de vergoeding? Nee, er wordt niet gewerkt met een oplopende schaal. De standaard vergoeding is altijd  50%. Als er een grond is om voor een verlaging van de eigen bijdrage in aanmerking te komen, dan moet aan alle voorwaarden die hiervoor gelden zijn voldaan. De eigen bijdrage wordt dat 10% van de werkloosheidskosten. Wordt niet aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt het verzoek afgewezen en wordt er 50% vergoed uit het fonds.

Controleert het Pf bij de kantonrechter of er een procedure op tegenspraak is gevoerd? Vanaf 1 januari 2019 moet het schoolbestuur aantonen dat er voor de ontbinding een inhoudelijke behandeling op tegenspraak bij de rechtbank is ingediend. Het schoolbestuur overlegd, buiten de uitspraak van de kantonrechter, óók het verzoekschrift en het verweerschrift bij het indienen van een vergoedingsverzoek (straks het verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage).

Wanneer een overeenkomst met een zzp’er afloopt (wel of niet op detacheringsbasis), moet je hier dan een vergoedingsverzoek voor indienen? Een zzp’er is geen werknemer en zal dus nooit een WW of bovenwettelijke uitkering krijgen. Daarom kun je voor een zzp’er geen vergoedingsverzoek indienen. Dat kan nu niet en dat geldt ook na de modernisering. Zzp’ers vallen namelijk niet onder de aansluiting bij het Pf. Er wordt ook geen premie voor zzp’ers afgedragen. In het gemoderniseerde Pf hoef je pas iets in te dienen, wanneer er een uitkering is toegekend. Dat zal dus bij een zzp’er nooit het geval zijn.

Bij het aflopen van tijdelijke contracten (anders dan voor vervanging) geldt straks een standaard eigen bijdrage van 50%. Staat dit niet haaks staan op de cao en acties die we inzetten om ervoor te zorgen dat mensen tijdelijk ingezet worden, ook vanuit de WW? Het doel van deze regeling is om vaste contracten te stimuleren. Het sluit aan bij landelijk beleid waarop toen geanticipeerd is.

De werkgroep die hiermee bezig was, heeft ook de optie onderzocht om met een gedifferentieerde premie te gaan werken, vergelijkbaar met de marktsector. Maar dit bleek niet uitvoerbaar.

In specifieke individuele situaties kan het lastiger zijn om mensen in een uitkeringssituatie aan te nemen. Dit neveneffect is meegenomen in de afweging. We proberen bij de uitwerking van het nieuwe reglement om dit effect te beperken. Voor dit doel heeft het Pf inmiddels de vrijstellingsregeling instroomtoets al ingevoerd.

#Outplacement en re-integratie

Blijven de bedragen die nu gelden voor outplacement bestaan?

Het bedrag wat een schoolbestuur aan outplacement moet besteden, wordt in het gemoderniseerde Pf als volgt berekend:

 • Dienstverband tot 6 maanden: geen / € 0,-
 • Vanaf 6 maanden: € 600,- + € 25,- per maand. Hierbij geldt een maximum van € 5.000,-.

De precieze invulling van de inspanningsverplichting wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Het kan dus gebeuren dat deze bedragen nog veranderen.

In hoeverre krijgt een ex-werkgever inzicht in de re-integratieactiviteiten terwijl de ex-werknemer in de WW zit?

Het Pf wil graag transparant zijn over de re-integratiebegeleiding die we een uitkeringsgerechtigde bieden. We hebben echter ook te maken met beperkingen door bijvoorbeeld de AVG. Op dit moment zijn wij aan het inventariseren wat hier de mogelijkheden voor zijn binnen de kaders van de wet.

#Zij-instromers

Wat gebeurt er als een zij-instromer na 2 jaar de opleiding niet haalt en een bestuur diegene niet in dienst kan nemen vanwege onbevoegdheid? Kan het bestuur dan wel in aanmerking komen voor de 90%vergoeding?

Er zijn een aantal ‘uitzonderingsgevallen’ die nog moeten worden meegenomen bij het uitwerken van het nieuwe reglement. Verwachting is dat dit hier begin 2020 meer duidelijkheid over zal zijn.

#Gevolgen voor de premie

Staat tegenover de eigen bijdrage aan WW en WOPO lasten ook een daling van de premie aan het Pf? Hoe groot is deze daling?  

Uiteindelijk kan de premie dalen, dit zal echter niet gelijk met ingang van 1 januari 2021 gebeuren. De beschikkingen van voor 1 januari 2021 blijven gehandhaafd, de huidige populatie van werkloosheidsuitkeringen blijft voor de volledige vergoeding in aanmerking komen. Pas als deze populatie afneemt en de toekomstige populatie (vallend onder de nieuwe systematiek) in verhouding verschuift zal een premiedaling van toepassing worden. De premie wordt immers kostendekkend vastgesteld.

Komt er met de Modernisering ook de mogelijkheid voor een schoolbestuur om geen premie meer te betalen aan Pf en alle werkloosheidskosten zelf te dragen?

Het is wettelijk geregeld dat schoolbesturen verplicht zijn aangesloten bij het Pf. Dit verandert niet met de Modernisering.

#Staat uw vraag hier niet bij?

Stuur deze dan naar vraaghetons@vfpf.org en we komen zo snel mogelijk met een antwoord bij u terug.

Of neem contact op met uw regiocoördinator: vind uw regioteam

We vullen deze pagina regelmatig aan met nieuwe vragen en antwoorden.