Terug naar Actueel

#Q&A over Modernisering Pf

Artikel

De manier waarop het Participatiefonds de werkloosheidskosten in het PO verevent, gaat veranderen. We hebben de meeste vragen die we vanuit het veld kregen op een rij gezet en beantwoord.

Bibliotheek

#Invoerdatum en overgangsregeling

#Nieuw reglement: andere manier van verevening

Wat is het grootste verschil tussen de vergoedingen in huidige situatie en de vergoedingen na invoering van de  Modernisering? Het belangrijkste verschil is dat er altijd een deel eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten door een schoolbestuur betaald wordt. Nu worden de werkloosheidskosten in het overgrote deel van de gevallen (96,5%) helemaal vergoed. In slechts 3,5% van de gevallen betaalt een schoolbestuur dus alle werkloosheidskosten. Het is alles of niets. In de nieuwe situatie betaalt een schoolbestuur 50% van de kosten, of 10% als na indienen van een verzoek aan de nieuwe voorwaarden is voldaan. 

Welke ontslagsituaties kwamen in het oude reglement voor 100% vergoeding in aanmerking en nu nog maar voor 50%? Het is lastig om een vergelijking te maken tussen het huidige reglement, waarin een groot aantal beëindigingsgronden is opgenomen en het nieuwe reglement. In het nieuwe reglement staan namelijk alleen de gronden die in aanmerking komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%. Voor alles wat niet onder deze gronden valt, geldt dus de standaard eigen bijdrage 50% en vergoedt het Participatiefonds de andere 50% van de werkloosheidskosten. Daarvoor hoeft u verder geen verzoek in te dienen.

Deze vraag kunnen we dus het beste beantwoorden door de beëindigingsgronden te noemen waarvoor u een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage (van 50% tot 10%) kunt indienen:

 • Wegens bedrijfseconomische reden via UWV
 • Wegens bedrijfseconomische reden via vaststellingsovereenkomst
 • Wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (via UWV)
 • Via (kanton)rechter op tegenspraak
 • Einde tijdelijk contract voor vervanging
 • Einde tijdelijk contract van zij-instromer
 • Einde participatiebaan

Ontslag op verzoek van werknemer waarbij werkloosheidskosten ontstaan (lees hier meer info van het UWV): deze grond is een uitzondering, want die komt voor 100% vergoeding in aanmerking.

Alle andere gronden die niet hieronder vallen, worden voor 50% vergoed. Dit is in ieder geval bij:

 • Einde dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege;
 • Einde dienstverband tijdens proeftijd;
 • Vaststellingsovereenkomst op een andere grond dan bedrijfseconomische omstandigheden.

Hier vindt u een overzichtstabel met alle beëindigingsgronden voor verlaging van de eigen bijdrage met de benodigde documenten en voorwaarden.

Heeft het Pf een model voor een vaststellingsovereenkomst? Nee, maar UWV heeft op de website wel een model beschikbaar dat u zou kunnen gebruiken. Dat model kunt u rechtstreeks hier downloaden.

Geeft het Pf ook informatie over het herverzekeren van de eigen bijdrage van 50% aan werkloosheidskosten? Het Participatiefonds kan helaas niet adviseren over het mogelijk herverzekeren van de kosten. Het is voor ons lastig om op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden op dit gebied. Wij willen hierin onpartijdig zijn en voorkomen dat de indruk ontstaat dat sommige partijen door het Pf geschikter worden geacht dan andere partijen.

Is het straks ook mogelijk om ergens tussen de 50% en 90% vergoed te krijgen?  Nee, er wordt niet gewerkt met een oplopende schaal. De standaard vergoeding is altijd 50%. Als er een grond is om voor een verlaging van de eigen bijdrage in aanmerking te komen, dan moet aan alle voorwaarden die hiervoor gelden zijn voldaan. De eigen bijdrage wordt dan 10% van de werkloosheidskosten. Is niet aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt het verzoek afgewezen en vergoedt het Pf 50% van de kosten uit het fonds.

Bij het aflopen van tijdelijke contracten (anders dan voor vervanging) geldt straks een standaard eigen bijdrage van 50%. Staat dit niet haaks op de cao en acties om ervoor te zorgen dat mensen tijdelijk ingezet worden, ook vanuit de WW? Het doel van deze regeling is om vaste contracten te stimuleren. Het sluit aan bij landelijk beleid waarop toen geanticipeerd is.

De werkgroep die hiermee bezig was, heeft ook de optie onderzocht om met een gedifferentieerde premie te gaan werken, vergelijkbaar met de marktsector. Maar dit bleek niet uitvoerbaar.

In specifieke individuele situaties kan het lastiger zijn om mensen in een uitkeringssituatie aan te nemen. Dit neveneffect is meegenomen in de afweging. Voor dit doel heeft het Pf inmiddels de vrijstellingsregeling instroomtoets al ingevoerd.

Verandert er ook iets in de manier waarop uitkeringen worden toegekend? Nee, dit blijft een taak van UWV en WWplus. Zij bepalen voor elke uitkering de hoogte en de duur. Wij gaan altijd uit van de informatie die UWV en WWplus bij ons aanleveren. Pf gaat niet over het toekennen van uitkeringen, bepalen van de hoogte van een uitkering, bij welke werkgever de kosten in rekening gebracht worden of sanctionering bij niet voldoen aan de sollicitatieplicht.

#Outplacement, van-werk-naar-werk en re-integratie

Voor de hoogte van de financiële inspanning kijkt het Pf naar de duur van het dienstverband. Wat houdt dat in?

Een dienstverband kan een keten van arbeidsovereenkomsten zijn. De duur van het dienstverband is een optelling van alle arbeidsovereenkomsten in maanden. Alleen als tussen verschillende arbeidsovereenkomsten een onderbreking van meer dan 6 maanden heeft gezeten wordt de keten doorbroken en begint de telling dus opnieuw. Hier vindt u een paar rekenvoorbeelden. 

Blijven de bedragen die nu gelden voor van-werk-naar-werk bestaan?

Het bedrag dat een schoolbestuur aan van-werk-naar-werk-trajecten moet besteden, wordt in het gemoderniseerde Pf als volgt berekend:

 • Dienstverband tot 6 maanden: geen / € 0,-
 • Dienstverband van 6 maanden of langer: € 600,- voor de eerste 6 maanden + € 25,- per maand. Hierbij geldt een maximum van € 5.000.

Om te berekenen hoe lang het dienstverband heeft geduurd moet verder gekeken worden dan alleen de laatste arbeidsovereenkomst. Net zoals bij de berekening van de transitievergoeding bijvoorbeeld.

Voor de berekening van het dienstverband moeten arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd met een onderbreking van 6 maanden of minder bij elkaar worden opgeteld. De onderbreking telt dan niet mee.

Voor het berekenen van het totale dienstverband en het bedrag dat aan van-werk-naar-werk-activiteiten komt er in het voorjaar van 2022 een rekentool beschikbaar via deze website. Een ingevulde en ondertekende uitdraai van de rekentool is verplicht bij het indienen van een verlagingsverzoek als de inspanningsverplichting geldt. Let op: Doe dit minimaal 4 maanden voor het ontslag (bij vervangingscontract 2 maanden)  Lees hier meer over de inspanningsverplichting die in bepaalde situaties geldt bij het indienen van een verlagingsverzoek.

In hoeverre krijgt een ex-werkgever inzicht in de re-integratieactiviteiten terwijl de ex-werknemer in de WW zit?

Het Pf wil graag transparant zijn over de re-integratiebegeleiding die we een uitkeringsgerechtigde bieden. We hebben echter ook te maken met beperkingen door bijvoorbeeld de AVG. Wij inventariseren wat hier de mogelijkheden voor zijn binnen de kaders van de wet.

#Beëindingsgronden en vergoedingen

#Zij-instromers

Wat gebeurt er als een zij-instromer na 2 jaar de opleiding niet haalt en een bestuur diegene niet in dienst kan nemen vanwege onbevoegdheid? Kan het bestuur dan wel in aanmerking komen voor de 90% vergoeding?

Ja, dan kan het bestuur in aanmerking komen voor verlaging van de eigen bijdrage.

#Nieuwe vrijstellingsregeling

Zodra de Modernisering Pf wordt ingevoerd, verandert ook de vrijstellingsregeling. Lees hier meer over wat dat gaat inhouden. 

#Werkloosheidskosten

#Factureren van de eigen bijdrage

#Gevolgen voor de premie

#Beëindiging bij tijdelijk extra financiële middelen (subsidies, regelingen, bijv. NPO)

Stel dat er tijdelijk extra financiële middelen beschikbaar zijn (zoals bijvoorbeeld het Nationaal Programma Onderwijs) en ik neem daarom iemand aan. Welke eigen bijdrage geldt er dan bij de beëindiging van het contract na de modernisering van het Participatiefonds?

Daar kunnen we niet vooraf een antwoord op geven. Of de eigen bijdrage verlaagd kan worden, hangt af van de wijze en de reden van beëindiging van het contract, en de inspanningen van de werkgever om de beëindiging te voorkomen.

De modernisering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers om uitkeringskosten te voorkomen en personeel duurzaam aan het werk te houden. Pas wanneer dit echt onmogelijk blijkt of niet lukt, komt het gemoderniseerde reglement van het Participatiefonds aan bod. Als een schoolbestuur tijdens het dienstverband alles heeft gedaan om iemand duurzaam aan het werk te houden en uitkeringskosten te beperken, en de beëindiging heeft plaatsgevonden op één van de gronden die in het reglement staan wordt de eigen bijdrage verlaagd naar 10%. In alle andere gevallen geldt een eigen bijdrage van 50%. Minimaal 50% van de uitkeringskosten zullen dus altijd door het Participatiefonds worden vergoed.

OCW heeft inmiddels aangegeven op de website nponderwijs.nl dat u voor deze kosten een bestemmingsreserve kunt opnemen.

Bij tijdelijke extra financiële middelen is het goed mogelijk dat als deze middelen vervallen er sprake is van een bedrijfseconomische reden voor ontslag. Maar daarbij wordt wel gekeken naar de volledige financiële situatie bij de werkgever. Als tegelijkertijd de overall bekostiging bijvoorbeeld omhoog is gegaan, dan is er mogelijk geen sprake van een bedrijfseconomische reden. Financieel is er dan namelijk ruimte om de medewerker te behouden, al dan niet door interne herplaatsing.

Het is bij aannemen van nieuw personeel belangrijk dat werkgevers zich richten op de vraag hoe zij deze mensen duurzaam voor de organisatie (of het PO) kunnen behouden en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de werkloosheidskosten beperkt blijven als een beëindiging toch onvermijdelijk blijkt. Bijvoorbeeld door op tijd en actief met een van-werk-naar-werk-traject aan de slag te gaan. De regioteams van VfPf ondersteunen en adviseren schoolbesturen met strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid van personeel. Immers: hoe lager de werkloosheidskosten hoe meer geld een werkgever kan investeren in personeel(sbeleid).

Concluderend wordt er dus geen specifieke verlagingsgrond opgenomen in het gemoderniseerde Reglement Pf voor het NP Onderwijs.

Bestemmingsreserve opnemen

Bij de veelgestelde vragen op nponderwijs.nl staat hierover op 1 juli het volgende:

Kan ik het geld ook inzetten na de periode van het NP Onderwijs?

De problematiek die als gevolg van corona is ontstaan is urgent. Er zijn op korte termijn maatregelen nodig om de opgelopen vertragingen in te lopen. De extra middelen moeten dan ook in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 worden besteed, dus tot en met juli 2023.

In twee gevallen kunt u bestemmingsreserves opnemen:

 • Als u middelen pas kunt uitgeven in het volgende kalenderjaar, maar wel binnen de termijn van het NP Onderwijs.
 • Als u na 1 augustus 2023 werkloosheidskosten verwacht voor personeel dat u met geld uit het programma hebt aangenomen. U mag ook een voorziening vormen om deze toekomstige lasten te dekken.
 • Indien u na de looptijd van het NP Onderwijs een wettelijk verplichte transitievergoeding verwacht, kunt u een voorziening hiervoor opnemen. Het gaat dan om personeel dat is aangesteld met de middelen uit het NP Onderwijs en van wie wordt verwacht dat zij ontslagen worden binnen of direct na de looptijd van het NP Onderwijs.

NB: Aan het begin van 2022 wordt aan de hand van de implementatiemonitor en andere relevante onderzoeken de inzet en verdeling van de beschikbare middelen over de scholen herijkt. Ook zal dan bezien worden of verlenging van de termijn waarin scholen de middelen kunnen besteden aan de orde moet zijn, en zo ja, of dit met één of twee schooljaren moet gebeuren.

Lees meer over de besteding van NP Onderwijs-middelen op de website van OCW nponderwijs.nl.

#Staat uw vraag hier niet bij?

Stuur deze dan naar vraaghetons@vfpf.nl en we komen zo snel mogelijk met een antwoord bij u terug.

Of neem contact op met uw regiocoördinator: vind uw regioteam

We vullen deze pagina regelmatig aan met nieuwe vragen en antwoorden.