Terug naar Actueel

#Q&A over Modernisering Pf

Artikel

De manier waarop het Participatiefonds de werkloosheidskosten in het PO verevent, gaat veranderen. We hebben de meeste vragen die we vanuit het veld kregen op een rij gezet en beantwoord.

Bibliotheek

#Invoerdatum en overgangsregeling

#Nieuw reglement: andere manier van verevening

Wat is het grootste verschil tussen de vergoedingen in huidige situatie en de vergoedingen na invoering van de  Modernisering? Het belangrijkste verschil is dat er altijd een deel eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten door een schoolbestuur betaald wordt. Nu worden de werkloosheidskosten in het overgrote deel van de gevallen (96,5%) helemaal vergoed. In slechts 3,5% van de gevallen betaalt een schoolbestuur dus alle werkloosheidskosten. Het is alles of niets. In de nieuwe situatie betaalt een schoolbestuur 50% van de kosten, of 10% als na indienen van een verzoek aan de nieuwe voorwaarden is voldaan. 

Welke ontslagsituaties kwamen in het oude reglement voor 100% vergoeding in aanmerking en nu nog maar voor 50%? Het is lastig om een vergelijking te maken tussen het huidige reglement, waarin een groot aantal beëindigingsgronden is opgenomen en het nieuwe reglement. In het nieuwe reglement staan namelijk alleen de gronden die in aanmerking komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%. Voor alles wat niet onder deze gronden valt, geldt dus de standaard eigen bijdrage 50% en vergoedt het Participatiefonds de andere 50% van de werkloosheidskosten. Daarvoor hoeft u verder geen verzoek in te dienen.

Deze vraag kunnen we dus het beste beantwoorden door de beëindigingsgronden te noemen waarvoor u een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage (van 50% tot 10%) kunt indienen:

 • Wegens bedrijfseconomische reden via UWV
 • Wegens bedrijfseconomische reden via vaststellingsovereenkomst
 • Wegens langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid (via UWV)
 • Via (kanton)rechter op tegenspraak
 • Einde tijdelijk contract voor vervanging
 • Einde tijdelijk contract van zij-instromer
 • Einde participatiebaan

Ontslag op verzoek van werknemer waarbij werkloosheidskosten ontstaan (lees hier meer info van het UWV): deze grond is een uitzondering, want die komt voor 100% vergoeding in aanmerking.

Alle andere gronden die niet hieronder vallen, worden voor 50% vergoed. Dit is in ieder geval bij:

 • Einde dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege;
 • Einde dienstverband tijdens proeftijd;
 • Vaststellingsovereenkomst op een andere grond dan bedrijfseconomische omstandigheden.

Hier vindt u een overzichtstabel met alle beëindigingsgronden voor verlaging van de eigen bijdrage met de benodigde documenten en voorwaarden.  

Geeft het Pf ook informatie over het herverzekeren van de eigen bijdrage van 50% aan werkloosheidskosten? Het Participatiefonds kan helaas niet adviseren over het mogelijk herverzekeren van de 50% lasten. Het is voor ons lastig om op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden op dit gebied. Wij willen hierin onpartijdig zijn en voorkomen dat de indruk ontstaat dat sommige partijen door het Pf geschikter worden geacht dan andere partijen.

Is het straks ook mogelijk om ergens tussen de 50% en 90% vergoed te krijgen?  Nee, er wordt niet gewerkt met een oplopende schaal. De standaard vergoeding is altijd 50%. Als er een grond is om voor een verlaging van de eigen bijdrage in aanmerking te komen, dan moet aan alle voorwaarden die hiervoor gelden zijn voldaan. De eigen bijdrage wordt dan 10% van de werkloosheidskosten. Is niet aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt het verzoek afgewezen en vergoedt het Pf 50% van de kosten uit het fonds.

Bij het aflopen van tijdelijke contracten (anders dan voor vervanging) geldt straks een standaard eigen bijdrage van 50%. Staat dit niet haaks op de cao en acties om ervoor te zorgen dat mensen tijdelijk ingezet worden, ook vanuit de WW? Het doel van deze regeling is om vaste contracten te stimuleren. Het sluit aan bij landelijk beleid waarop toen geanticipeerd is.

De werkgroep die hiermee bezig was, heeft ook de optie onderzocht om met een gedifferentieerde premie te gaan werken, vergelijkbaar met de marktsector. Maar dit bleek niet uitvoerbaar.

In specifieke individuele situaties kan het lastiger zijn om mensen in een uitkeringssituatie aan te nemen. Dit neveneffect is meegenomen in de afweging. Voor dit doel heeft het Pf inmiddels de vrijstellingsregeling instroomtoets al ingevoerd.

#Outplacement, van-werk-naar-werk en re-integratie

Blijven de bedragen die nu gelden voor van-werk-naar-werk bestaan?

Het bedrag dat een schoolbestuur aan van-werk-naar-werk-trajecten moet besteden, wordt in het gemoderniseerde Pf als volgt berekend:

 • Dienstverband tot 6 maanden: geen / € 0,-
 • Vanaf 6 maandendienstverband: € 600,- + € 25,- per maand. Hierbij geldt een maximum van € 5.000,-.

Voor het berekenen van het totale dienstverband en het bedrag dat aan van-werk-naar-werk-activiteiten komt er een rekentool beschikbaar. Een ingevulde en ondertekende uitdraai van de rekentool is verplicht bij het indienen van een verlagingsverzoek als de inspanningsverplichting geldt. Let op: Doe dit minimaal 4 maanden voor het ontslag (bij vervangingscontract 2 maanden)  Lees hier meer over de inspanningsverplichting die in bepaalde situaties geldt bij het indienen van een verlagingsverzoek.

In hoeverre krijgt een ex-werkgever inzicht in de re-integratieactiviteiten terwijl de ex-werknemer in de WW zit?

Het Pf wil graag transparant zijn over de re-integratiebegeleiding die we een uitkeringsgerechtigde bieden. We hebben echter ook te maken met beperkingen door bijvoorbeeld de AVG. Wij inventariseren wat hier de mogelijkheden voor zijn binnen de kaders van de wet.

#Beëindingsgronden en vergoedingen

#Zij-instromers

Wat gebeurt er als een zij-instromer na 2 jaar de opleiding niet haalt en een bestuur diegene niet in dienst kan nemen vanwege onbevoegdheid? Kan het bestuur dan wel in aanmerking komen voor de 90% vergoeding?

Ja, dan kan het bestuur in aanmerking komen voor verlaging van de eigen bijdrage.

#Werkloosheidskosten

#Factureren van de eigen bijdrage

#Gevolgen voor de premie

#Staat uw vraag hier niet bij?

Stuur deze dan naar vraaghetons@vfpf.org en we komen zo snel mogelijk met een antwoord bij u terug.

Of neem contact op met uw regiocoördinator: vind uw regioteam

We vullen deze pagina regelmatig aan met nieuwe vragen en antwoorden.