Terug naar de vraagstukken

#Arbo: hoe zorg ik voor goede arbeidsomstandigheden?

Om tot goede arbeidsomstandigheden te komen moet er een gedegen plan van aanpak gemaakt worden, op basis van de individuele situatie per school. Allereerst wordt gekeken naar het geheel aan arbeidsomstandigheden in de huidige situatie. Hiervoor kunnen meerdere instrumenten, diensten en producten ingezet worden. Vervolgens wordt dit verwerkt in een plan van aanpak, waarbij mogelijke oplossingsrichtingen worden onderzocht. Hieruit volgen besluiten over de uit te voeren oplossing.

juf met kindjes in de gymzaal

#Arbomeester en de RI&E

Iedere 4 jaar moet u als school een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken. Hiermee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw organisatie terugdringen. In de RI&E omschrijft u gedetailleerd alle risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld en de maatregelen die u neemt om deze risico’s te beperken.  Arbomeester is het branche-instrument waarmee in het primair onderwijs een RI&E uitgevoerd kan worden. Ook is erop te raadplegen wat de minimale eisen per aandachtspunt zijn. Lees hier meer over  Arbomeester en de RI&E.

#Arbocatalogus PO

De risico’s die uit uw RI&E naar voren komen worden direct gekoppeld aan oplossingsrichtingen uit de Arbocatalogus PO. Hierdoor krijgt u meteen praktische oplossingen aangereikt. Daarnaast leest u in de Arbocatalogus PO aan welke voorschriften van de Arbowet u moet voldoen en hoe u deze in de praktijk op uw school kunt toepassen, om een zo veilig en gezond mogelijk werkklimaat te realiseren. De Arbocatalogus PO is ontwikkeld door de vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit het primair onderwijs en mensen uit de praktijk. Het Vervangingsfonds en TNO Innovation for life zijn betrokken bij de bouw, het beheer en onderhoud ervan. Daarnaast maakt de catalogus deel uit van de cao PO en wordt jaarlijks getoetst door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

#Voorbeelden van individuele plannen

#Advies nodig?