Terug naar Actueel

#Q&A over Modernisering Pf

Artikel

De manier waarop het Participatiefonds de werkloosheidskosten in het PO verevent, is veranderd. We hebben de meeste vragen die we vanuit het veld kregen op een rij gezet en beantwoord.

Bibliotheek

#Invoerdatum en overgangsregeling

#Nieuw reglement: andere manier van verevening

Wat is het grootste verschil tussen de vergoedingen voor en na invoering van de  Modernisering?
Het belangrijkste verschil is dat er altijd een deel eigen bijdrage aan de werkloosheidskosten door een schoolbestuur betaald wordt. Voorheen werden de werkloosheidskosten in het overgrote deel van de gevallen (96%) helemaal vergoed. In slechts 4% van de gevallen betaalde een schoolbestuur dus alle werkloosheidskosten. Het is alles of niets.
In de nieuwe situatie betaalt een schoolbestuur standaard 50% van de kosten. In specifieke gevallen kan dat verlaagd worden naar 10% als aan de voorwaarden uit het Reglement Pf versie 1-8-2022 is voldaan. 

Welke ontslagsituaties kwamen in het oude reglement voor 100% vergoeding in aanmerking en nu nog maar voor 50%?
Het is lastig om een vergelijking te maken tussen het oude reglement, waarin een groot aantal beëindigingsgronden is opgenomen en het nieuwe reglement. In het nieuwe reglement staan namelijk alleen de gronden die in aanmerking komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%. Voor alles wat niet onder deze gronden valt, geldt dus de standaard eigen bijdrage van 50% en vergoedt het Participatiefonds de andere 50% van de werkloosheidskosten. Daarvoor hoeft u verder geen verzoek in te dienen.

Hier vindt u een overzichtstabel met alle beëindigingsgronden voor verlaging van de eigen bijdrage naar 10% met de benodigde documenten en voorwaarden.

Ook zijn er twee vrijstellingsregelingen bij het aannemen van uitkeringsgerechtigden. Zie hier meer info daarover.

#Van-werk-naar-werk, outplacement en inspanningsverplichting

Voor de hoogte van de financiële inspanning kijkt het Pf naar de duur van het dienstverband. Wat houdt dat in?
Een dienstverband kan een keten van arbeidsovereenkomsten zijn. De duur van het dienstverband is een optelling van alle arbeidsovereenkomsten. Alleen als tussen verschillende arbeidsovereenkomsten een onderbreking van meer dan 6 maanden zit, wordt de keten doorbroken en begint de telling dus opnieuw. Hier vindt u een paar rekenvoorbeelden. 

Welke bedragen gelden voor van-werk-naar-werk-trajceten?
Het bedrag dat een schoolbestuur aan van-werk-naar-werk-trajecten moet besteden, wordt voortaan als volgt berekend:

  • Dienstverband tot 6 maanden: geen / € 0,-
  • Dienstverband van 6 maanden of langer: € 600,- voor de eerste 6 maanden + € 25,- per maand. Hierbij geldt een maximum van € 5.000.

Voor het berekenen van het dienstverband en het bedrag dat aan van-werk-naar-werk-activiteiten moet u de Rekentool Dienstverbanden en Bedrag Inspanningsverplichting gebruiken. Die vindt u hier op onze website. 
Lees hier meer over de inspanningsverplichting die in bepaalde situaties geldt bij het indienen van een verlagingsverzoek. Een ingevulde en ondertekende uitdraai van de rekentool is verplicht bij het indienen van een verlagingsverzoek als de inspanningsverplichting geldt, ook als de uitkomst € 0,- is.

Wat als de werknemer niet wil meewerken aan de inspanningsverplichting?
Het kan zijn dat u als werkgever door omstandigheden die buiten uw invloed liggen niet of niet volledig kan voldoen aan de voorwaarden van de inspanningsverplichting. Bijvoorbeeld als uw medewerker echt niet wil meewerken aan de inspanningsverplichting. U kunt dan een beroep doen op artikel 8 van het reglement en dit meedelen aan het Participatiefonds. Uiteraard moet u in dit geval aantonen dat u voldoende en bewijsbare inspanning heeft verricht om de medewerker mee te laten werken. Dat kan door het aanleveren van correspondentie en verslagen van uw acties en de reacties van uw werknemer als u het uw verlagingsverzoek via Mijn Pf indient.

Een beroep op artikel 8 van het reglement wordt niet zomaar gehonoreerd. Het Participatiefonds hecht veel waarde aan de inspanningsverplichting, omdat daarmee wordt geïnvesteerd in het begeleiden van de werknemer naar ander werk. Dit is voor de sector erg belangrijk. We kunnen zo namelijk uitkeringskosten voorkomen/verlagen. Bovendien hebben we te maken met een lerarentekort. We willen onderwijspersoneel zoveel mogelijk behouden. 
Of een beroep op artikel 8 kan slagen is erg afhankelijk van de casuïstiek. We kunnen dus niet op voorhand aangegeven of een dergelijk beroep op artikel 8 van het reglement kan slagen. Neemt u gerust contact op met onze helpdesk, om uw situatie te bespreken. 

#Zij-instromers

Wat gebeurt er als een zij-instromer na 2 jaar (of met evt. verlenging) de opleiding niet haalt en een bestuur diegene niet in dienst kan nemen vanwege onbevoegdheid?

Als er vervolgens werkloosheidskosten ontstaan, kan het bestuur in aanmerking komen voor verlaging van de eigen bijdrage naar 10%.

#Nieuwe vrijstellingsregeling

Met de invoering van de Modernisering Pf verandert ook de vrijstellingsregeling voor het aannemen van een uitkeringsgerechtigde. Lees hier meer over wat dat inhoudt. 

#Werkloosheidskosten

#Hoe zit het met de termijnen tijdens de zomerperiode?

In het nieuwe reglement is ook een het tijdelijk stopzetten van de termijnen tijdens de zomervakantie anders dan in het huidige reglement. Hier leest u meer over de zomerstop en de PAUZE-periode.

#Factureren van de eigen bijdrage

#Gaat de premie dalen?

Uiteindelijk kan de premie dalen. Dit zal echter niet gelijk als gevolg van de Modernisering gebeuren. De vergoedingen die vallen onder voorgaande regelmenten blijven gehandhaafd. Dus de huidige populatie van werkloosheidsuitkeringen blijft voor de volledige vergoeding in aanmerking komen. Pas als deze populatie afneemt en de toekomstige populatie (vallend onder de nieuwe systematiek) in verhouding verschuift kan de premie daardoor dalen. De premie wordt immers kostendekkend vastgesteld.

Daarnaast is met de ingang 1 januari 2023 de premie voor de BGZ-taken verschoven van Vf naar Pf en daarmee opgenomen in de premie van Pf. Hier staat meer informatie over de premies vanaf 1 janauri 2023.

Grafiek met herkomst kosten van WW-uitkeringen tot en met 2021
Grafiek  met Herkomst kosten BW-uitkeringen tot en met 2021

#Beëindiging bij tijdelijk extra financiële middelen (subsidies, regelingen, bijv. NPO)

#Blijft de premie voor het Pf verplicht?

Het is wettelijk geregeld dat schoolbesturen verplicht zijn aangesloten bij het Pf. Dit is niet veranderd.

#Staat uw vraag hier niet bij?

Stuur deze dan naar [email protected] en we komen zo snel mogelijk met een antwoord bij u terug.

Of neem contact op met uw regiocoördinator: vind uw regioteam

We vullen deze pagina regelmatig aan met nieuwe vragen en antwoorden.

Disclaimer: aan de teksten op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. 

Print deze pagina